Анализи и коментари Успешни практики за добър резултат по програма Развитие на човешките ресурси

Успешни практики за добър резултат по програма Развитие на човешките ресурси

Вторник, 11 септември 2012 г., 11:24
Размер на буквите

програма Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) е една от седемте оперативни програми в България, като общият размер на бюджета й до края на 2013 г е близо 2,4 млрд. лева. Кръгът на потенциалните бенефициенти по програмата е изключително широк – работодатели и неправителствени организации, общини, детски градини, училища, университети и социални партньори.

До момента от старта на програмата са подадени над 7700 проектни предложения и са сключени близо 2300 договора.

Договорените средства вече надхвърлят 80% от бюджета на програмата, а плащанията към края на август 2012 г. са близо 610 млн. лева.


Подготовката и изпълнението на един проект, който е финансиран с европейски средства, изисква много знания, умения и професионализъм. За последните няколко години бенефициентите по оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) успяха да натрупат доста опит, а резултатите вече показват, че усилията на немалко от тях вече са и реално възнаградени.
Практиката показва и друго - все още има нужда да се говори за това какво трябва и какво не трябва да се прави, понякога дори и за елементарни неща, като например колко е важно да се спазват сроковете и да се четат инструкциите. Затова, ако ви предстои да изпълнявате проект по ОПРЧР, прочетете тези 10 съвета, за да избегнете рисковете и да си гарантирате, че правите правилните крачки, за да получите одобрение на направените разходи. Съветите са от Наталия Ефремова - главен директор на Главна дирекция Европейски фондове, международни проекти и програми в Министерството на труда и социалната политика - и са публикувани от вестник Капитал Daily.

1. Навреме и на място
Подавайте проектните предложения в зададения формат, в посочения срок, на правилното място, така както е описано в насоките за кандидатстване. Погрижете се да има подписи и печати навсякъде, където това се изисква.

2. Контролна проверка
Придържайте се към изискванията за допустимост на кандидата, партньора или дейностите. За да проверите дали проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост, може да направите проверка чрез приложените контролни листове, които се използват от оценителните комисии. Това е чудесен начин и да се убедите, че сте предоставили всички необходими документи.

3. Обратна връзка
Не подценявайте нуждата да предоставите точни координати за връзка. Понякога кандидатите предоставят грешни телефонни номера, номера на факс или сбъркани електронни адреси. Координатите за връзка са важни, защото по време на оценката оценителната комисия може да изиска пояснителна информация – ако не може да се свърже с вас, проектното ви предложение няма да продължи да се състезава.

4. От общото към частното
Формулирайте конкретни цели, обвързани с общите цели на схемата. Трябва да се има предвид, че средствата от Европейския съюз са пари срещу резултати. Поради това всеки проект трябва да допринася за постигане на определени общи цели (например намаляване равнището на безработица сред младежите) и приносът на всяко проектно предложение за изпълнение на тези общи цели трябва да бъде виден на етап кандидатстване.

5. В полза на всички
За да избегнат риска тяхното проектно предложение да получи малък брой точки при оценката му, бенефициентите трябва много добре да дефинират потребностите на онези групи, за които всъщност се прави проектът, т.нар. целеви групи. Трябва да се използва и нужният доказателствен материал - проучвания, анализи, количествена информация. Между целите и нуждите на целевите групи трябва да има пълно съответствие.

6. Умен бюджет
Структурирайте добре и в логическа последователност проектните дейности, дефинирайте очакваните резултати към всяка дейност и ги остойностете. Постарайте се при описанието на видовете разходи в бюджета към проектното предложение те да съответстват на дейностите и на допустимите разходи.

7. Дребният шрифт
Четете поясненията и указанията към формуляра за кандидатстване. Обърнете внимание, че към всички полета от формуляра за кандидатстване има пояснения, които трябва да прочитате внимателно. При изготвяне на бюджета на проектното предложение спазвайте инструкцията, част от Насоките за кандидатстване.

8. Има място за промени
Промените в договора понякога са наложителни. Когато са извършени по правилата, те са и инструмент за добро управление. Но помнете, че трябва своевременно да уведомите договарящия орган за всички извършвани (допустими) промени и да аргументирате добре нуждата те да бъдат направени.

9. Строга отчетност
Инвестирайте нужното време и усилия, за да водите строга отчетност. Трябва да сте сигурни, че проектното досие е окомплектовано и съдържа всички необходими отчетни документи. Съхранявайте грижливо документацията, защото тя е гаранция, че дейностите са извършени, а направените за тях разходи ще бъдат възстановени.

10. Повече публичност
Планирайте и изпълнявайте внимателно мерките за информиране и публичност. За целта към документацията на всеки проект има специално ръководство.

Авторът Наталия Ефремова е главен директор на Главна дирекция Европейски фондове, международни проекти и програми в Министерството на труда и социалната политика от юли 2012 г. Преди това в продължение на две години тя оглавява структурата в Министерството на здравеопазването, отговорна за управлението на проектите в областта на здравеопазването, финансирани от предприсъединителните инструменти и структурните фондове на ЕС. В периода 2005 - 2008 г. отговаря за ресор здравеопазване в постоянното представителство на България в Брюксел. Ефремова е юрист по образование.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |