Анализи и коментари Трябва ли физически лица да плащат ДДС

Трябва ли физически лица да плащат ДДС

Вторник, 10 ноември 2009 г., 17:41
Размер на буквите

Двама съдружника упражняват свободна професия (адвокат и консултант). По смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС това е независима икономическа дейност.
Казус 1

Какъв документ следва да издават за предоставените от тях услуги и как следва да отразяват начисления ДДС?
Фактура може да не се издава, ако получател на услугата е данъчно незадължено физическо лице (чл.113, ал.3, т.1 от ЗДДС). В такива случаи фактура може да се издаде по желание или по желание на получателя.
Ако фактура не бъде съставена, следва да се издаде документ за придобитите доходи от дейността, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството (чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ).
Задължително е издаването на фактури в останалите случаи - за всяка извършена доставка или при получаване на авансово плащане преди това. Фактурата се издава най-малко в два екземпляра не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
Фактурата задължително следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС, като основните от тях, чрез които се индивидуализира доставката, са: количеството и видът на услугата; датата, на която е възникнало данъчното събитие, или датата, на която е получено плащането; данъчната основа на доставката; ставката на данъка и неговият размер.

Казус 2
Следва ли при заплащане в брой на услугите да се издава касова бележка?
Съгласно чл.4, т.8 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистрация и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което упражнява свободна професия.

Казус 3
След регистрацията си по ЗДДС съдружниците са задължени да водят счетоводство, а по ЗДДФЛ не са длъжни да водят такова. Не е ли налице противоречие между двата закона?
Счетоводни записвания по Закона за счетоводството са длъжни да водят предприятията, а именно: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства (чл.1, ал.2 от ЗСч). Лицата, упражняващи свободна професия, не са длъжни да водят счетоводство.
Издаването на фактури по ЗДДС само по себе си не представлява „водене на счетоводство”, а документиране съгласно императивни нормативни разпоредби на закона на извършваните доставки. В чл.123, ал.1 от ЗДЦС е записано, че регистрираните лица следва да водят счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията по ЗДДС от органите по приходите.

Казус 4
Имат ли право лицата, упражняващи свободна професия и регистрирани по ЗДДС, да ползват данъчен кредит за получените от тях услуги и материали с начислен ДДС, т.е. ще имат ли право да изготвят дневник за покупките?
За доставките, за които издаването на фактура не е задължително. Като регистрирано по ЗДДС лице следва да се съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки през съответния данъчен период. Отчетът се съставя най-късно в последния ден на данъчния период (чл.119 от ЗДДС). В отчета за извършените продажби се описват:
- общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки;
- общата сума на данъчните основи на освободените доставки;
- общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по горната точка, за които не се начислява данък (с право на данъчен кредит, съответно без право на данъчен кредит).
Съществува и задължение за водене на дневник за покупките и дневник за продажбите, в които следва да отразявате издадените от упражняващите свободна дейност данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл.119 от ЗДДС.
Право на приспадане на данъчен кредит ще е налице, ако са изпълнени условията на чл.69, ал.1 от ЗДДС и няма ограничения за приспадане, подробно индивидуализирани в чл.70 от ЗДЦС.

Регистрация
И физическите лица се регистрират по ЗДДС. Столичната дирекция на НАП проверява физически лица, за които има данни, че подлежат на задължителна регистрация по ДДС. Това са граждани, декларирали доходи от извънтрудови правоотношения, свободни професии, наеми и продажби на имоти и др. в размер от 50 хил. лв. нагоре. От пресслужбата на НАП София обясниха, че се проверяват и лица, получили такива доходи, но без за тях да подават данъчни декларации.
С развитието на строителството през последните години често в практиката се срещат случаи, когато физическо лице притежава няколко имота и от тях получава над 50 000 лв. наеми за последните 12 месеца. Примерите са много, като най-честите са за отдадена сграда под наем на търговски фирми. Възниква обаче въпросът следва ли физическото лице да се регистрира по ЗДДС?

Правилата
На регистрация по ЗДДС подлежи  всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл.12 от ЗДДС.
Според чл.3 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Второ изречение от ал.2 на същия член казва, че независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната.
Облагаема е всяка доставка, свързана със земя и сгради, за която изрично не е посочено в ЗДДС, че има характер на освободена. Облагаема доставка е отдаването под наем на сгради или части от тях с получател юридическо или физическо лице, което е търговец (с изключение отдаване под наем за жилище на физическо лице, чл.45, ал.4 от ЗДДС).

Задължения
Когато облагаемият оборот достигне 50 000 лв. или повече за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, лицето е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, пред който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.
Извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти няма да представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС само ако се извършва еднократно, а не редовно или по занятие. Сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС и няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС. Само при такава хипотеза няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
В случаите, когато физическо лице, макар че не е регистрирано по ЗДДС, извършва множество подобни сделки за получаване на редовен доход, считаме, че е налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС.
За правилното прилагане на ЗДДС е необходимо във всеки конкретен случай да се изследва дали едно физическо лице извършва независима икономическа дейност.
При условие, че физическото лице „Х”, собственик на жилищна сграда, извършва нееднократно подобни сделки за получаване на редовен доход от продажбата на обектите в сградата (жилища), се смята, че извършва независима икономическа дейност.
В случай, когато физическото лице „Х” инцидентно извърши единични сделки в качеството си на физическо лице (например инцидентно продава личния си автомобил или свой собствен недвижим имот), които не може да се квалифицират като независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС, тези сделки са извън обхвата на закона и само при такава хипотеза няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
В облагаемия оборот не се включват доставките по ал.2, т.2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3 от ЗДДС.
За документирането на тези доставки физическото лице (включително и като нерегистрирано по ЗДДС лице) на основание чл.112. ал.1, т.1, във връзка с чл.113, ал.1 следва за издаде фактура.

Отговор
При прекратяване на едно търговско дружество поради преобразуването му по реда на глава шестнадесета от ТЗ, както и при прехвърляне на предприятието по реда на чл.15 или чл.60 от ТЗ допустимо ли е санкция да се наложи на приемащото или новоучреденото дружество за нарушение, изразяващо се в неподаване на заявление за прекратяване на регистрацията на преобразуващото се лице?
Съобразно принципа, регламентиран в разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗАНН, административнонаказателната отговорност е лична. В този смисъл независимо от прехвърлянето на търговското предприятие на ЕТ неговата административнонаказателна отговорност при осъществяване на състава на нарушението по чл.178 от ЗДДС следва да се реализира срещу субекта на нарушението - ЕТ, чиято регистрация по ЗДДС следва да бъде прекратена по реда на чл.109, ал.1 от ЗДДС.
Макар и да е налице правоприемство на правата и задълженията на ЕТ, правоприемникът не следва да отговаря за извършеното административно нарушение от страна на отчуждителя (ЕТ).
Как следва да се изчислява срокът по чл.99, ал.3, във връзка с чл.103 от ЗДДС? Брои ли се датата на данъчното събитие, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания (ВОП) за текущата година надвиши 20 000 лв.? Брои ли се датата на подаване на заявлението за регистрация? Как следва да се процедира, ако крайната дата за подаване на заявлението е неприсъствен ден?
В чл.99 от ЗДДС се въвежда самостоятелно основание за задължителна регистрация както за ДЗЛ (такива, извършващи икономическа дейност), така и за данъчно незадължени лица (министерства, ведомства, общини, лечебни заведения, неправителствени организации и т.н.), които придобиват стоки от регистрирани по ДДС доставчици в други държави членки.
Съгласно разпоредбата на чл.99, ал.3 от ЗДДС за лицата, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки, задължението за подаване на заявление за регистрация по този закон възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв.
Правилата за определяне момента на настъпване на данъчното събитие при ВОП са регламентирани в чл.63, ал.1 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната.
Прилагайки правилата на чл.25 от ЗДДС, това е датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена, или датата, на която стоката по чл.6, ал.2 от ЗДДС бъде фактически предоставена, или датата на отделянето и предоставянето на стоката по чл.6, ал.3, т.2 от ЗДДС.
Относно изчисляването на 7-дневния срок е приложима разпоредбата на чл.22, ал.6 от ДОПК, съгласно която срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, в който започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден. С оглед на това срокът по чл.99, ал.3 от ЗДДС за подаване на заявление за регистрация при ВОП започва да се брои 7 дни преди деня, на който е настъпило данъчното събитие, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година надвиши 20 000 лв., определен в разпоредбите на чл.25 от ЗДДС. Така например, ако прехвърлянето на собствеността на стоката ще се извърши на 10 ноември 2009 г., заявлението за регистрация по чл.99, ал.3 от ЗДДС следва да се подаде най-късно до 3 ноември 2009 г.
В случай че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден (по аргумент от чл.22, ал.7 от ДОПК). Например, ако заявлението за регистрация по чл.99, ал.3 от ЗДДС следва да се подаде до 21 ноември 2009 г., който е събота, по силата на чл.22, ал.7 от ДОПК следва да се приеме, че срокът за подаване на заявлението е 23 ноември 2009 г. (понеделник).

Публикацията е от вестник Пари

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |