Анализи и коментари Подчертана тенденция към падане на лихвите по депозити през ноември, лихвите по заеми ги догонват бавно

Подчертана тенденция към падане на лихвите по депозити през ноември, лихвите по заеми ги догонват бавно

Четвъртък, 10 декември 2009 г., 18:55
Размер на буквите

Активността на банките по отношение на депозитите се засилва. Очертаващата се тенденция към коригиране на лихвените условия е особено подчертана през ноември. Наблюдаваната досега тенденция от ръст на лихвите и след това задържането им за определен период от време на високи нива сега бива последвана от нова вълна. Вълната е към понижения.

Сигнали за подобно развитие бяха дадено още през септември, но през октомври, а през ноември дори доста отчетливо беше потвърдена. Процесът вероятно ще бъде последван и от други банки идните месеци. Въпреки, че и през ноември променилите своите условия съвсем не са малко, те все пак не са всички банки на пазара.

Въпреки тези понижения и относително масовият им характер, все още не се наблюдават съществени ефекти върху кредитите. Разбира се, трябва да се отчете, че отражението от понижената цена на ресурса ще се прояви с известен лаг във времето. През отминалия месец банките, които решиха да променят някои от своите параметри по заемите бяха съвсем малък брой. Независимо от това опитите за подобряване на условията бяха налице.

Депозити

Поради големия брой изтекли промоции на банките по предлаганите от тях срочни депозити институциите се оказаха особено активни през изминалия месец. Подновените промоции, където имаше такива, бяха основно при по-ниски нива. Не липсваха и промоционални предложения, чието предлагане беше преустановено след изтичането на срока, в който бяха валидни. Обобщено, през изминалия месец станахме свидетели на първото по-сериозно понижение на лихвите по депозити от доста време насам. Посоченото намаление може да се каже, че засегна по-силно годишните лихвени проценти в BGN, отколкото тези в EUR, главно поради по-високите стойности на първите.

Банка ДСК удължи срока на промоционалната си кампания по стандартите си срочни депозити за физически лица в BGN, EUR и USD, но с по-ниски лихвени проценти. Промоцията по тези депозити се отнася за новооткрити депозити със срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. Намалението на годишната лихва в BGN за тримесечните, шестмесечните и едногодишните депозити беше точно с 1.50 п.п. За срок от 1 месец лихвените равнища в BGN спаднаха с 0.75 п.п. годишно. В понижението на лихвата се оказа по-малко EUR, като за всички срокове тя беше понижена с 0.50 п.п. Точно с толкова бяха понижени и лихвените нива за депозити в USD – с 0.50 п.п. ,отново за всички срокове на промоцията. Новите промоционални лихви по тези депозити са валидни до 31.12.2009 г. Няколко дни преди да изтече крайния срок на промоцията на срочните депозити „ДСК Ритъм” и „ДСК Аванс”, банката удължи крайния им срок. Този път обаче лихвените равнища се запазиха и не биха коригирани. За първоначалния шестмесечен срок по „ДСК Ритъм” банката предоставя промоционални годишни лихви, които нарастват с увеличаване размера на вложената сума. Така в BGN лихвата на годишна база е между 8.60% и 9.10%, в EUR – варира между 7.10% и 7.60%, а в USD започват от 4.00% и достигат до 4.50%. Другият промоционален депозит „ДСК Аванс” може да бъде сключван за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. За срок от 12 месеца лихвата в BGN варира между 7.80 % и 8.30 % (в зависимост от размера на депозита). В EUR за същия срок лихвата е между 6.30% и 6.80%. Най-ниска е доходността в USD, сравнено с тази по останалите валути, където за срок от 12 месеца банката предоставя лихва между 3.25% и 3.75%. Промоциите по тези депозити бяха удължени също до 31.12.2009 г.

ПроКредит Банк също удължи промоцията си по тримесечните си стандартни срочни депозити в BGN и EUR. Според тези условия за тримесечен депозит в  BGN трезора предоставя годишна лихва в размер на 7.00% и 5.50% в EUR. Към края на изминалия месец банката въведе нова промоционална кампания по срочния си „ПроВлог” в BGN и EUR. Промоционалните лихви се отнасят за депозити със срок от 12 месеца, като в BGN предоставяната лихва е в размер на 7.00%, което е нарастване с 1.00 п.п. над стандартните лихвени условия. В EUR за същия срок лихвата вече е 5.00%, което е повишение с 0.75 п.п. над стандартната лихва. Промоционалните условия и по двата депозита са валидни за периода от 23.11.2009г. до 31.01.2010 г

Отново в самото начало на изминалия месец ПИБ също удължи промоционалния срок по тримесечния „Супер депозит” ( с годишна лихва 9.25%), тримесечния си срочен депозит в USD (с годишна лихва 5.50%), шестмесечния „Сериозен депозит” (с годишна лихва 9.00%) и депозит „Четири сезона” (с годишна лихва 8.00%). Трезорът поднови единствено срока на промоциите без да променя лихвените условия, които са валидни до 31.12.2009 г.

В началото на месец ноември Райфайзенбанк намали лихвата по тримесечния си депозит, гарантиращ получаване на една от трите най-високи лихви на пазара – депозит „ТОП 3”. Намалението на годишната лихва в BGN беше с 0.20 п.п. (от 8.10% на 7.90%), а в EUR – съответно с 0.35 п.п. (от 6.60% на 6.25%). Няколко седмици след тази промяна банката отново коригира лихвата по този депозит. В BGN лихвата се понижи с 0.10 п.п. (от 7.90% на 7.80%), а в EUR – с 0.20 п.п. (от 6.25% на 6.05%). Няколко дни по-късно изтече срока на промоционалната кампания на банката по стандартните срочни депозити за физически лица. В резултат на това промоцията по тези депозити беше продължена, но с по-ниски лихви. Най-сериозно се оказа намалението при шестмесечните депозити в BGN, където корекцията беше с 0.65 п.п. При едногодишните депозити лихвата намаля с 0.60 п.п. В EUR единствено едномесечните депозити запазиха лихвените си нива. И тук най-чувствително беше намалението на лихвата за срок от 6 месеца – за суми до 20 000 EUR с 0.25 п.п., а над тази сума – с 0.45 п.п. С най-незначителни промени се оказа промоцията в щатска валута, където лихвените проценти бяха намалени единствено при тримесечните депозити, при които лихвата се понижи с 0.50 п.п. Посочените лихви са промоционални и важат за депозити, открити до 11.12.2009 г.

В началото на месец ноември Юробанк И Еф Джи също коригира лихвите на промоционалните си предложения по стандартни срочни депозити в BGN, EUR и USD. Корекциите се отразиха най-чувствително при промоцията в BGN и най-вече при шестмесечните и едногодишни депозити на банката. За тези срочности доходността спадна с 0.75 п.п. (за суми до 29 999 BGN). При тримесечните промоционални срочни депозити лихвата за суми до 29 999 EUR годишната лихва понижи стойността си с 0.75 п.п. За срок от 6 месеца в тази валута обаче се забеляза известно покачване на предоставяната лихва – с 0.25 п.п. отново за суми до 29 999 EUR. Трезорът коригира и промоциналните си лихви в USD, където при едномесечните срочни депозити лихвата на годишна база спадна с 0.25 п.п., а тази при шестмесечните срочни депозити се увеличи точно с толкова – 0.25 п.п. Новите промоционални лихви са валидни за депозити, открити до 30.11.2009 г.  През последните няколко дни на изминалия месец банката намали и годишните си лихвени проценти по шестмесечния си ежемесечно нарастващ депозит „Активни пари”. Намалението от 1 п.п. се отнася за депозитите в трите възможни валути, в които може да бъде открит депозита – BGN, EUR и USD.

Считано от 02.11.2009 г. Банка Пиреос коригира предоставяната доходност по тримесечния си „Депозит 30”. Корекцията беше в посока намаление и се отрази върху депозитите в BGN и EUR, като тези в щатска валута останаха непроменени. Стандартният „Депозит 30” в BGN намали доходността си с 0.13 п.п. (от 8.45% на 8.32%). В EUR при същият тип депозит намалението беше с 0.255 п.п. (от 6.175% на 5.92%). При златния „Депозит 30” в BGN намалението се оказа минимално – с 0.10 п.п. (от 9.10% на 9.00%), а това в EUR- с 0.25 п.п.

Към средата на изминалия месец МКБ Юнионбанк преустанови предлагането на следните промоционални депозити: тримесечния и шестмесечния „Сладък депозит”, „Сладък депозит” в USD, тримесечния „Сладък депозит +” и едногодишния „Депозит 108”. Вместо тези спестовни продукти трезора стартира нов промоционален продукт, наречен „Коледен депозит”. Той е тримесечен, като лихвата на годишна база в BGN е 9.00%, а в EUR тя е малко по-ниска 7.25%. Довнасяне на допълнителни суми се допуска, а минималната сума за откриване на депозита е 1000 валутни единици. Посоченото предложение е валидно до 31.01.2010 г.

Считано от 16.11.2009 г. СиБанк се оказа поредната банка, която коригира промоционалните си лихвените проценти в посока намаление. За разлика от останалите банкови институции при стандартните срочни депозити на банката най-чувствително се оказа намалението на лихвата при депозитите в EUR и USD за срок от 6 и 12 месеца, съответно с 1.00 п.п. и 1.30 п.п за тези в EUR и 1.05 п.п. и 1.25 п.п. в щатска валута. Седмица по-рано трезора коригира и лихвите по срочния си „Евродепозит”. Средното намаление на лихвата по периоди за суми до 9999 BGN беше с около 0.37 п.п. а за над тази сума – с около 1.37 п.п. В EUR намалението за суми до 4999 EUR се оказа с около 0.73 п.п. средно, а за над тази сума – с около 0.60 п.п. , а това в щатска валута – с около 0.30 п.п. Успоредно с това трезора коригира и лихвените проценти и по срочния „ТОП депозит +”. Намалението се оказа различно за отделните периоди, но най-силно се оказа при шестмесечните депозити в BGN и EUR, съответно с 0.25 п.п. и 0.40 п.п. Лихвените условия при едномесечните депозити останаха непроменени. Лихвените проценти по ежемесечно нарастващия „Растящ депозит” също продължиха да се предлагат, но с по-ниски лихви. Намаление се забеляза за срок от 8, 9, 10 и 11-я месец от срока на депозита. Около две седмици по-късно трезора намали и доходността по краткосрочния депозит „1+2+3”. Годишната доходност в BGN за първия едномесечен срок на депозита намаля с 1.00 п.п. , за втория – с 1.20 п.п., а за последния тримесечен лихвен период – с 1.50 п.п., като новата стойност вече е 7.00%.  При депозитът в EUR годишната лихва за първите два лихвени периода намаля точно с 1.00 п.п., а за последния – с 1.30 п.п. С най-незначително намаление се оказаха лихвените нива при депозитът в американска валута, като според новите лихвени условия лихвата нараства до 3.50% годишно за последния лихвен период.

Кредитни карти

През изминалият месец Първа инвестиционна банка даде възможност на своите клиенти, притежатели на кредитни карти да поискат издаването на допълнителни такива. Услугата е достъпна за всички клиенти на банката с издадени Visa или MasterCard с чип.

Годишната такса за допълнителна кредитна карта е, както следва:

  • 19 лева за класик/стандартна.
  • 49 лева за златна.
  • 150 лева за платинена.

Потребителски кредити

В духа на промените от предходния месец СИБАНК намали лихвите по предоставяните потребителски кредити с между 0.5 п.п и 1.25 п.п. за различните продукти. Така, след промените, потребителски кредит обезпечен с поръчителство се отпуска с нова лихва от 15.25% (при предишна 15.75%) за кредити със срок на погасяване над 5 години. Пониженията по потребителския кредит обезпечен с поръчителство и превод на работна заплата са далеч по-значителни. След корекциите лихвите по заема изглеждат по следния начин:

За кредит до 5 години – 13.75%, при стара стойност от 14.50%;

Кредит над 5 години – 14.25%, при предишна – 15.50%.

Противно на останалите банки, които подобриха условията по кредитите си – ПИБ внесе промяна, която доведе до поскъпване на заемите им. Финансовата институция промени размера на таксата за разглеждане на документи, като я направи двойна на досегашната, т.е. от 20 лв. на 40 лв.

Ипотечни кредити

При ипотечните кредити тенденцията от месец октомври се запази. Няколко банки продължиха с намаляването на лихвите по предоставяните заеми.

Сред тях е и Банка Пиреос България, която след няколкомесечно затишие, се появи на пазара с подобрено предложение по жилищните и ипотечни кредити в лева. След намаленията с 0.5 п.п на лихвите по левовите заеми, жилищен кредит „Чудо” в национална валута се отпуска при лихвен процент от 9.5%, а многоцелевия ипотечен кредит – от 12%.

Друг трезор, който подобри условията по кредитите си е отново СИБАНК. След края на промоцията по ипотечен кредит „Реалност”, която изтече на 13 ноември, банката продължи да предлага продукта като стандартен. По този начин предложението за 0% такса при предсрочно погасяване със собствени средства се запази. Освен това, лихвата по кредит „Реалност” в евро бе намалена с 0.5 п.п и така от 8.75% вече се предлага срещу 8.25%. Бяха намалени с 0.5 п.п. и лихвите по потребителските кредити обезпечени с ипотека. След корекцията кредита в лева се предлага с нова лихва от 11.25%, а този в евро – с лихва от 9.75%.

За съжаление, банката преустанови предлагането на кредитните си продукти, обезпечени с ипотека, при които основна характеристика бе липсата на такса за предсрочно погасяване във всички случаи (предсрочно погасяване със собствени средства или чрез рефинансиране).

През ноември УниКредит БУЛБАНК също предприе корекции. Банката предложи на своите клиенти нов продукт. Това е Стандартен кредит с фиксирана лихва за първата година. Тази новост определено внесе подобрение спрямо най-изгодните й предложения до този момент.

Промени претърпя и Стандартен кредит с плаваща лихва за целия период на заема. Тук промените също бяха в посока надолу. При левовият вариант за срок до 10 години понижението на лихвата беше с 20 базисни пункта (б.п.). За срок над 10 години, корекция с 49 б.п. надолу бяха само лихвите при финансиране до 80%. При евровите заеми пониженията бяха видимо по-чувствителни. Така например при срок до 10 г. и финансиране до 80% понижението е с 38 б.п., а до 85% - с 47 б.п. При офертите за срок над 10 г. лихвите са по-ниски с 48 б.п., независимо от процента на финансиране.

За жалост, обаче, наред с тези положителни промени банката завиши таксата за усвояване на всички кредити с 25 базисни пункта. Новост е и изискването клиента да заплаща застраховката „Имот” като банката предлага съответен застрахователен продукт.

Статистика „Лоши кредити”

Вид кредит

Валута

Месечен ръст

BGN

EUR

Друга валута

ОБЩО

Потребителски кредит

10.91%

8.02%

11.08%

10.50%

9.85%

Жилищен / Ипотечен

8.80%

7.12%

11.06%

8.00%

14.17%

Банкова система

10.59%

8.13%

4.55%

9.08%

11.40%

Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 31.10.2009 г.

Застраховка „Гражданска отговорност”

В разгара на кампанията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите застрахователните кампании не изневериха на традициите си и показаха висока активност. За разлика от миналогодишни кампании обаче те бяха по-склонни да увеличават цената на застраховката, отколкото да я намалят, както и ще се уверите сами.

На 09.11.2009 г. Евроинс увеличи цената на задължителната застраховка средно с около 30 лв. Увеличението се отнася за всички градове на територията на страната ни.

На същата дата Булинс също промени тарифата по задължителната си застраховка. Съвета на директорите на компанията взе решение по застраховката да бъде приложена системата „Бонус – Малус”. Обобщено отстъпка от премията се предоставя на клиенти, които подновяват полицата си в същата компания и нямат виновно причинени щети за ПТП. Малус (завишение) в цената на застраховката се прилага за тези, които имат виновно причинени щети за ПТП. Новата система за определяне на премията се отнася единствено за леки автомобили. При наличие на оптимални условия за клиенти на компанията и без вина за ПТП цената на застраховката започва от 127.00 BGN (без стикер и вноска за ГФ и ОФ) за гр. София и намалява за останалите градове.

Считано от 16.11.2009 г. Лев Инс се оказа поредната застрахователна компания, която промени цената на задължителната си застраховка. Увеличението този пък засегна единствено премията на товарните автомобили. Цената на застраховката за леки МПС остана непроменена.

На същата дата ДЗИ също промени политиката си по отношение ценообразуване на задължителната застраховка. Компанията въведе възраст на водача (до 25 г. и над 25 год.) като ключов фактор при определяне размера на дължимата премия. След промяната най-ниска се оказва цената за шофьори на възраст над 25 год., деклариран район на управление Р България, и месторегистрация на автомобила различна от С, СА, А, В, Е и РВ. При тези условия годишната премия започва от 125.00 (без вноска за ГФ и ОФ).

Индекси МОИТЕ ПАРИ

Отминалият месец не може да се отбележи, като особено динамичен по отношение на корекции в условията по ипотечните земи. Банките, които все пак промениха нещо по своите оферти бяха едва три. За радост на бъдещите им клиенти новостите бяха в положителна посока.

Индекс МОИТЕ ПАРИ (BGN)

Продължавайки тенденцията от октомври и през миналия месец индексът понижи своята стойност. С понижението си от 11 базисни пункта до 11.45% индексът маркира ноември, като третия пореден месец с поевтиняване на заемите. Все още е рано да се говори за повсеместно и видимо поевтиняване на заемите, но все пак тенденцията сочи такава посока. През последните три месеца (септември-ноември) индексът е намалил своята стойност с 35 базисни пункта, което е показателно за оформящата се нова тенденция. Тази стойност също потвърждава и твърдението, че първите стъпки са плахи и когато процесът се превърне в масов, тогава бихме могли да очакваме и по-сериозни понижения на показателя.

През ноември само две банки повлияха стойността на индекса. Това са Банка Пиреос България и УниКредит БУЛБАНК. И двата трезора подобриха своите предложения.

Банка Пиреос България подобри най-доброто си предложение с 55 базисни пункта (б.п.), което е следствие от понижението на лихвата с 50 б.п. С тази своя стъпка трезорът допринесе за понижаването на индекса с 1 базисен пункт.

Основна заслуга за понижаването на индекса има УниКредит БУЛБАНК. През ноември банката предложи нов продукт – Стандартен ипотечен кредит с фиксирана лихва за първата година. Този продукт се превърна в най-доброто предложение на банката, като то е с 10 базисни пункта по-изгодно от досегашното. Наред с тези положителни стъпки, банката въведе застраховка „Имот”, която е за сметка на клиента. Нейният размер е 0.11% върху остатъка по главницата. Завишена бе и годишната такса за управление на кредита с 25 б.п. За жалост тези нововъведения намалиха положителния ефект от намаленията по лихвите, но все пак те не бяха достатъчно силни и подобряването на офертата е факт.

Индекс МОИТЕ ПАРИ (EUR)

Тенденцията от октомври към понижения се запази и при евровия индекс. През ноември той намали с 14 б.п. своята стойност и достигна ниво от 10.08%. И тук през последните три месеца (септември-ноември) индексът е намалил своята стойност, но за разлика от левовия, по-чувствително - с 68 базисни пункта. Тази тенденция може да бъде показателна за това, че евровият ресурс поевтинява относително по-бързо от левовия и това способства заемите в евро да поевтиняват по-бързо. Причините, които водеха до по-бързо поскъпване на евровите кредити, сега е логично да действат със същата сила, но в обратна посока.

И при евровите заеми през ноември само две банки повлияха стойността на индекса. Това бяха СИБанк и отново УниКредит БУЛБАНК. При тези заеми трезорите също подобриха своите предложения.

СИБАНК подобри най-доброто си предложение с 54 базисни пункта (б.п.), което е следствие от понижението на лихвата с 50 б.п. Така приносът на банката за понижението на стойността на индекса се измерва с 1 базисен пункт.

Основната заслуга за понижаването на индекса, но във валута евро отново е на УниКредит БУЛБАНК. Новият продукт, който предложи през ноември – Стандартен ипотечен кредит с фиксирана лихва за първата година се превърна в най-доброто предложение на банката и при заемите в евро. То е с 12 базисни пункта по-изгодно от досегашното. Наред с тези положителни стъпки, банката въведе застраховка „Имот”, която е за сметка на клиента. Новостите с таксите са актуални и тук, като ефекта върху цената на най-добрата оферта на банката е аналогичен.

 

ЕКИП НА МОИТЕ ПАРИ

„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител

www.moitepari.bg

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |