Анализи и коментари Правилата за фактуриране се променят

Правилата за фактуриране се променят

Понеделник, 03 декември 2012 г., 23:13
Размер на буквите

Правила фактуриране ДДС фактураОт 1 януари 2013 г. влизат в сила промени в правилата за издаване и съхраняване на данъчни фактури във всички страни членки на Европейския съюз. Промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са в изпълнение на приетата през 2010 г. Директива №2010/45/ЕС, с която се цели опростяване и уеднаквяване на административните изисквания в рамките на ЕС.

По-важните от тях са разгледани по-долу.

Какво се променя?

Промените целят да стимулират електронното фактуриране, доколкото този начин се приема от получателя изрично (в писмена форма) или мълчаливо (посредством обработване или плащане). Същевременно се въвеждат изисквания към доставчиците за контрол на стопанската дейност посредством вътрешни процедури или чрез използване на примерни технологии (квалифициран електронен подпис или електронен обмен на данни). Въпреки че липсва дефиниция за електронна фактура, Европейската комисия уточнява, че такава може да бъде и издадена на хартиен носител - фактура, която е сканирана, изпратена и получена по електронна поща, обяснява Илияна Панова, старши данъчен консултант в Ърнст и Янг България, в публикация на вестник Капитал Daily.

Издаването на фактура ще е подчинено на правилата на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката. Това ще важи и в случаите, когато фактурата се издава от получателя. Въпреки това, когато данъкът е изискуем от получател в друга държава членка или доставката се облага извън ЕС (например износ), фактурата следва да бъде съобразена с изискванията на страната, в която е установен доставчикът или в която има постоянен обект, от който извършва доставката.
Споразумението за самофактуриране вече трябва да урежда и процедурата за приемане на всяка фактура от доставчика. Сега правилата за приемане са уредени в Правилника за прилагане на ЗДДС, като не дават възможност на страните да уредят процедурата помежду си. Важно е споразумението да е подписано, преди да започне самофактурирането.

Въвежда се възможност за издаване на сборна фактура за серия от доставки в рамките на един календарен месец. Въпреки това остава задължението за посочване на дата на данъчно събитие, количество и вид на стоката/услугата, единична цена и данъчна основа, ставка на данъка, размер на данъка и обща сума за плащане за всяка отделна доставка. При вътреобщностни доставки на стоки обобщена фактура ще се издава до 15-о число на следващия месец.

За доставки на стойност под 100 евро или тяхната равностойност в левове (включително и ДДС) ще се издава опростена фактура, която няма да съдържа информация за ставката на данъка или основанията за неначисляване на ДДС, както и сумата за плащане, ако тя се различава от данъчната основа. Това облекчение няма да се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и за вътреобщностни доставки и дистанционни продажби на стоки.

При конвертиране на данъчната основа вече може да се използва както валутният курс на Българската народна банка, така и курсът на Европейската централна банка (ЕЦБ), който е актуален към момента, в който данъкът става изискуем (датата на данъчното събитие или получаване на авансово плащане преди това). Когато се използва курсът на ЕЦБ за конвертиране на валути, различни от евро, при конвертирането се използва курсът на всяка от тези валути към еврото.

Какво е спестено?

България не се възползва от възможността, предвидена в Директива №2010/45/ЕС, да отложи начисляването и внасянето на ДДС от доставчика до получаване на плащане от получателя (т.нар. касова отчетност). По сегашните правила доставчик, който е начислил ДДС във фактура, е длъжен да го внесе в бюджета, независимо кога и дали ще получи плащане за доставката си.

Така много дружества са изправени пред невъзможност да внесат дължимия данък, защото клиентите им забавят плащанията си. По този начин доставчикът се превръща в длъжник към хазната и често краен платец на данъка, въпреки че основен принцип при функциониране на ДДС системата е доставчикът да действа като агент и посредством начисляването на ДДС само да опосредства събирането на данъка.

Друго облекчение, което остана извън обхвата на промените, касае опростяване съдържанието на фактурите за освободени доставки и такива, за които данъкът е дължим от получателя. При сегашните правила доставчикът следва изрично да посочи законовата разпоредба, даваща основание за неначисляване на ДДС. От друга страна, директива №2010/45/ЕС предвижда, че е достатъчно във фактурата да се впише „освободена доставка” или „обратно начисляване”.

Промените в местните правила за фактуриране вече са обнародвани в Държавен вестник. Данъчно задължените лица трябва да преразгледат практиките си за издаване и съхраняване на данъчни фактури и своевременно да приведат системите си в унисон с новите изисквания.

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |