Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Екология на Стара Загора arrow Гълъбово е обгазен със серен диоксид на 22 юли 2007 г. - концентрация от 3 пъти над нормата

Гълъбово е обгазен със серен диоксид на 22 юли 2007 г. - концентрация от 3 пъти над нормата

неделя, 22 юли 2007 / Прочетено 4064 пъти
На 22.07.2007 г. Автоматичното измервателно устройство в гр. Гълъбово, разположено в централната част на града регистрира две превишения на праговата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър по показател серен диоксид. Превишенията са отчетени в 13 часа и 14 часа. Измерените концентрации са съответно с 3,03 и 1,92 пъти над пределно допустимите концентрации.

Основен източник на замърсяване са производствените мощности на Брикел ЕАД - Гълъбово и ТЕЦ Марица изток 2. Допълнително са наслагани емисии от централата на Енел Оперейшънс България АД в с. Медникарово, община Гълъбово, се казва в информация на РИОСВ - Стара Загора.
На операторите на топлоелектрическите централи в комплекса „Марица Изток” е предписано незабавно редуциране на мощностите и преминаване на въглища с по-ниско сярно съдържание.
В 15 часа данните от измервателното устройство в гр. Гълъбово отчетоха концентрации на замърсител серен диоксид от 300,27 микрограма на кубичен метър, които са под пределно допустимата норма. Стойностите продължиха да спадат през следващите 2-3 часа.
В часовете на превишени емисии автомобил на община Гълъбово с външни говорители се движеше по централните улици на града и се информираше, че е необходимо да се затварят прозорците на сградите, а малките деца да се прибират в домовете.

Атмосферни замърсители и съответните пределно допустими концентрации
Формула Атмосферен замърсител ПДК
µg/m3
Период на
осредняване
SO2 Серен диоксид 350 1 час
NO2 Азотен диоксид 250* 1 час
H2S Сероводород 5 1 час
NH3 Амоняк 250 1 час
C6H5OH Фенол 20 1 час
O3 Озон 180 (ПИН) 1 час
O3 Озон 240 (ППН) 1 час
CO Въглероден оксид 10 000 8 часа

* За азотния диоксид е определена ПДК=200µg/m3. Нормата следва да се достигне през 2010 г. До достигане датата, към която нормата трябва да бъде спазена са въведени допустими отклонения, които намаляват линейно от 01.01.2001 г. За 2005 г. пределно допустимата концентрация на азотния диоксид е 250 µg/m3.
ПИН - праг за информиране на населението
ППН - праг за предупреждаване на населението

Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006401 .