Новини до 3 септември 2009 г.

Схеми за МСП

понеделник, 04 юни 2007 / Прочетено 6706 пъти

 

 
Изследвания в полза на асоциации на МСП

Цели
Схемата подпомага асоциациите на МСП в разработване на технически решения на общи проблеми за голям брой фирми от специфичен индустриален сектор. Например: разработване или привеждане на МСП съгласно Европейските норми и стандарти и регулаторни изисквания в областите здраве, безопасност, опазване на околната среда и енергийна ефективност. За целите на проекта асоциациите на МСП наемат изследователи като подизпълнители на научно-изследователските дейностите и включват като партньори определен брой МСП, които участвата като крайни потребители - прилагат и тестуват получените иновативни резултати по проекта.

Теми
Проектите могат да бъдат във всяка една от изследователските области: здравеопазване; храни, земеделие и биотехнологии; ИКТ; нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии; енергия; околна среда; транспорт; социално-икономически науки и хуманитарни науки; сигурност; космическо пространство.

Дейности
Проектите изискват комбинация от 4 различни дейности за постигане на целите си:
 • Научно-изследователските и развойни дейности (RTD) формират ядрото на проекта с основно участие на научно-изследователските центрове. МСП се фокусират върху спецификации, тестове и ратификация на резултатите от проекта и подготвителните етапи за бъдещото приложение. Финансиране - 75%
 • Демонстрационни дейности (DEMO) имат за цел да докажат жизнеспособността на новите технологии, предоставящи потенциална икономическа изгода, но не могат да бъдат директно комерсиални (напр. тестуване на продукти подобни на прототип). Това е последния етап преди продукта или процеса да влязат в производство. Финансиране - 50%
 • Други дейности (OTHER) улесняват приемането на резултатите от МСП, в частност обучения и разпространение. Финансиране - 100% 
 • Дейности по управление (MANAG) са постоянна част от проекта и осигуряват подходяща рамка, обединяваща всички компоненти на проекта, както и поддържането на регулярна комуникация с Комисията. Финансиране - 100%
Участници
Минимални изисквания за консорциум изискват участници от следните категории:
•    Асоциации на МСП: най-малко 3 независими асоциации, учредени в 3 различни Европейски държави или асоциирани страни;
•    Научно-изследователски центрове: най-малко 2, които да бъдат независими като структури от всеки друг участник. Пример за RTD performers са: университети, изследователски организации и индустриални компании, вкл. МСП, извършващи изследователски дейности.
•    Други предприятия или ползватели на крайни резултати, имащи специален принос към проекта (между 2-5).
Консорциумът може да включва между 10 и 15 участника.

Краен срок
Ще бъде обявена покана за предложения за следващата година
 
Бюджет
между € 1.5 - € 4.0 млн

Продължителност на проекта
между 2 и 3 години  


Изследвания в полза на МСП

Цели
Схемата подпомага фирмите в тяхното средносрочното и дългосрочно развитие чрез получаване на ноу-хау и достъп до международни мрежи. Проектите трябва да бъдат концентрирани  върху нуждите от иновации на МСП и да целят създаване на нови знания или получаване на резултати с ясен експлоатационен потенциал за подобрение или разработване на нови продукти, процеси и услуги, съобразени с нуждите на МСП. За целите на проекта МСП наемат изследователи или изследователски екипи като подизпълнители на изследователските дейности.

Принципът на общия достъп
МСП участници са директни бенефициенти по проекта: те инвестират в научно-изследователски проект, предоставят на подизпълнители по-голяма част от изследователските и демонстрационни дейности и получават като резултат технологично ноу-хау, от което се нуждаят, за да развиват нови или усъвършенствани продукти, системи, процеси и услуги.
МСП и научно-изследователските центрове в рамките на тази програма са в отношения между „купувач-продавач”. Идеята е да се даде възможност на МСП за бъдещо развитие на дейността им чрез закупуване на познания от научно-изследователски центрове, които влизат в ролята на продавачи на техния опит и труд. Изследователските дейности, извършвани от МСП с техни ресурси са фокусирани основно върху начални спецификации и, на по-късен етап, върху ратификация и тестуване на придобитите познания. В този контекст, реалната инвестиция или цена, поети от МСП, включват стойността на ноу-хау-то, което желаят да придобият, интелектуалните права и технологичното развитие в рамките на проекта. За МСП, както и за положителната оценка на проекта, е от значение да бъде добре проверено и уточнено дали предложените изследователски инвестиции съответстват на общата бизнес стратегия на участващите МСП. Дори, ако предоставеното публично финансиране е значително, то никога няма да покрие всички разходи, дефицитът ще трябва да бъде покрит от МСП участници. Изследванията в полза на МСП не са подходящ инструмент за разрешаване на краткосрочни технологични проблеми, а програма, подпомагаща предприятията в придобиване на технологично ноу-хау и в средно и дългосрочно бизнес развитие посредством достъпа до международни мрежи.
 
Теми
„Изследвания в полза на МСП” са по схема отдолу-нагоре: проектите могат да бъдат във всяка една от научно-технологичните теми: здравеопазване; храни, земеделие и биотехнологии; ИКТ; нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии; енергия; околна среда; транспорт; социално-икономически науки и хуманитарни науки; сигурност; космическо пространство.

Дейности
 • Проектите изискват комбинация от 4 различни дейности за постигане на целите:
  Научно-изследователските и развойни дейности (RTD) формират ядрото на проекта с основно участие на научно-изследователските центрове. МСП се фокусират върху спецификации, тестове и ратификация на резултатите от проекта и подготвителните етапи за бъдещото приложение. Финансиране - 75%
 • Демонстрационни дейности (DEMO) имат за цел да докажат жизнеспособността на новите технологии, предоставящи потенциална икономическа изгода, но не могат да бъдат директно комерсиални (напр. тестуване на продукти подобни на прототип). Това е последния етап преди продукта или процеса да влязат в производство. Финансиране - 50%
 • Други дейности (OTHER) улесняват приемането на резултатите от МСП, в частност обучения и разпространение. Финансиране - 100% 
 • Дейности по управление (MANAG) са постоянна част от проекта и осигуряват подходяща рамка, обединяваща всички компоненти на проекта, както и поддържането на регулярна комуникация с Комисията. Финансиране - 100%
Участници
Минимални изисквания за консорциум изискват участници от следните категории:
 • МСП: най-малко 3 независими МСП, учредени в 3 различни Европейски държави или асоциирани страни;
 • Научно-изследователски центрове (RTD reformers): най-малко 2, които да бъдат независими като структури от всеки друг участник и могат да бъдат от всяка една държава. Пример за RTD performers са: университети, изследователски организации и индустриални компании, вкл. МСП, извършващи изследователски дейности.
 • Други предприятия или ползватели на крайни резултати, имащи специален принос към проекта и независими от всеки друг участник.
  Консорциумът може да включва между 5 и 10 участника.
Краен срок
03.12.2009г.

Бюджет
между € 0.5 - € 1.5 млн
 
Продължителност на проекта
между 1 и 2 години
 
Вземане на решение, координиране на проекта и подписване на споразумение за Консорциум
Управлението и вземането на решение за проект трябва да бъдат съобразени с реални нужди представени с реални инструменти. Консорциумът трябва да обезпечава, че няма да бъде взето решение против колективния интерес на МСП участници.
Длъжността „Координатор по проекта” изисква добра квалификация и опит. МСП могат да предоставят координацията на проекта на научно-изследователски център или на партньор в консорциума, специализиран в професионално управление на проекти.
Координаторът има следните задачи:
 • Наблюдава съгласуваността на задълженията между партньорите;
 • Проверява дали всички партньори са включени в Договора за предоставяне на грант;
 • Получава Финансовата помощ на Общността и я разпределя в съответствие с Договора за предоставяне на грант и Договора на консорциума;
 • Съхранява записите и финансовите сметки и информира Комисията за тяхното разпределение;
 • Посредничи за ефективна и точна комуникация между участници и докладва регулярно на участниците и Комисията за прогреса на проекта.
  След одобрение на проекта и приключване на преговорите, участниците трябва да подпишат Договор за консорциум, който урежда въпроси като организация на консорциума, управление на Финансовата помощ, правила за разпространение и употреба, вкл. управление на авторски права или уреждане на вътрешни спорове.
Разпределение на Европейската помощ
Партньорите по проекта трябва да решат как ще разпределят европейската финансова помощ помежду си. Предлагаме 2 сценария, но консорциумът е този, който трябва да вземе точното решение съгласно индивидуалната ситуация. Важно е да се знае, че МСП трябва винаги да отчитат в своя бюджет и фактурите на научно-изследователските центрове. Всеки участник трябва да е сигурен, че всеки договор и възнаграждение е съобразен с националното законодателство.
 • Сценарий 1:
  Научно-изследователските центрове получават финансова помощ за покриване на разходите по управление на проекта и други разходи, МСП 2 и 3 получават помощ за покриване стойността на фактурите на научните центрове и оставащата част от финансовата помощ получава МСП 1 (Координатор по проекта).
 • Сценарий 2:
  Всички партньори получават финансова помощ съгласно разпределението на разходите по проекта.
Индустрия-Академия: Партньорствa и Пътеки
Industry-Academia Partnerships and Pathways – IAPP
 
Цели
Създаване и насърчаване на динамични пътеки между изследователски организации и частни предприятия (МСП), базирани на дългосрочни програми за сътрудничество с голям потенциал за обмен на знания и взаимна толерантност към различните култури и изисквания за умения в двата сектора (изследователския и индустриалния).

Дейности
 • Обмен на опит и ноу-хау чрез обмен на изследователи (secondment) в двете посоки: един или няколко изследователи от индустриалния партньор в изследователската организация, и обратно, като не е задължително обменът на опит да бъде еквивалентен в двете посоки. Обменът на персонал може да бъде с продължителност от 2 месеца до 2 години. Обучаващите се изследователи трябва да са работили в организацията (фирмата) най-малко една година преди това и да се върнат и да продължат да работят за организацията (фирмата) поне 1 година след приключване на проекта.

 • Въвличане на външни експерти (recruitment) в трансфер на знания и/или обучение на изследователи. Продължителността на наемане на външни експерти не бива да надвишава периода на обмен на опит на персонала и периода от 12 до 24 месеца.

 • Дейности в мрежи, организиране на работни срещи, конференции с цел обмен на знания чрез въвличане и на външни изследователи и експерти.

  Възможно е закупуване на оборудване за изследователски цели.

Участници
Един изследователски център или университет и едно МСП от различни държави, една от които да е страна – членка на ЕС. Препоръчителен брой на участниците: 3 до 7 максимално. Координатор може да бъде един от двата основни партньора.

Млади учени – работещи в изследователска организация до 4г. след дипломиране;
Опитни изследователи – над 4 г. или такива с научна степен (4-10; над 10 години)

Краен срок:
Ще бъде обявена покана за предложения през следващата година

 

Общ бюджет: €45 million
Няма финансови лимити за проект

Авансово финансиране без ограничение
Финансиране - 100%
 
Продължителност на проекта
4 години
 


Икономически портал на регион Стара Загора
 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.008099 .