Новини до 3 септември 2009 г.

Предприемачите могат да направят препоръки за промени на екологичното законодателство

вторник, 25 август 2009 / Прочетено 2319 пъти
Във връзка с предстояща среща на ръководството на Българска стопанска камара с ръководството на Министерството на околната среда и водите, имате възможност да изпратете вашите предложения и становища за промени в законодателството по околна среда и да споделите проблеми, касаещи стопанската дейност на фирмите. 


Предложенията трябва да бъдат в областта на:
•    Емисии във въздуха;
•    Правилно съхранение, депониране, третиране и оползотворяване на отпадъците и опаковки;
•    Управление на химичните вещества;
•    Отпадъчни води;
•    Почви и земни недра;
•    Биологично разнообразие.

Пълен списък на нормативната уредба в тази област можете да намерите на страница от сайта на Министерството на околната среда и водите.

Големите компании са задължени да представят в Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) годишни доклади и отчети за дейностите по околна среда и по тази причина познават добре всички изисквания. Но малките предприятия, които нямат тези задължения, в много случаи не познават нормативната уредба.

Санкциите, които бизнесът понася при неспазване на екологичните изисквания към него от страна да държавата са различни – глоба, прекратяване на даден проект, съдебна отговорност.

Ако имате становище и предложения за промяна на основните принципи на законодателна стратегия по опазване на околната среда, които защитават по-добре интересите на бизнеса, можете да ги изпратите в свободен текст до 15.09.2009 г. на е-мейл адрес sstoilova@chambersz.com или а факс 042/ 626297, 626033, 639627.

 

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004128 .