Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow Приходите в хазната намаляват с над 7% за полугодието

Приходите в хазната намаляват с над 7% за полугодието

петък, 31 юли 2009 / Прочетено 1825 пъти
Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2009 г. са в размер на 12 954.5 млн. лв., или 39.8 % от планираните за годината в ЗДБРБ за 2009 година. Отчетените постъпления са 92.3 % от тези за същия период на миналата година, става ясно от публикувана днес статистика на Министерство на финансите. През първото полугодие се отбеляза забавяне в приходите по КФП, като изоставане спрямо разчетите се отчита най-вече при данъчните постъпления и по-специално при приходите от ДДС.
Основните причини за тази негативна тенденция се свързват със забавянето на икономиката и значителното свиване на външната търговия, съобщи econ.bg. Това е съпроводено от драстично намаляване на цените на петрола, металите и други основни суровини на международните пазари в резултат на задълбочаването на глобалната финансова и икономическа криза.
Изготвените актуализирани оценки на Агенцията за икономически анализи и прогнози за основните макроикономически показатели за годината дават основание да се очаква свиване на БВП с около 6.3% за 2009 г. при заложен ръст в макрорамката на Бюджет 2009 от 4.7%, отбелязва още финансовото министерство.
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 10 123.8 млн. лв., което е 78.1 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 2 258.0 млн. лв., което е 45.7 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 4 901.9 млн. лв., което е 35.5 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 3 051.8 млн. лв., което представлява 78.7% от постъпленията за същия период на предходната година. За шестте месеца на 2009 г. са постъпили 1 779.8 млн. лв. от акцизи, като в номинално изражение те остават близки до отчетените за съшия период на 2008 г. Изпълнението спрямо разчета за годината по отделни данъци в групата е както следва: приходите от ДДС представляват 32.7% от планираните със ЗДБРБ за 2009 г., приходите от акцизи - 41.8%, и приходите от мита - 32.7%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) възлизат на 374.8 млн. лв., или 38.0 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.06.2009 г. са в размер на 2 589.1 млн. лв. или 43.1 % от разчетените за годината.
Неданъчните приходи са 1 999.9 млн. лв., което е 52.4 % от годишните разчети. Постъпилите помощи (основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и постъпления от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР) по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие") за първото полугодие на  2009 г. са в размер на 830.8 млн. лв. (27.6 % от планираните).
Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) за първото полугодие на 2009 г. са 12 770.7 млн. лв., което е 42.1 % от годишния разчет. Лихвените плащания възлизат на 342.0 млн. лв. (53.7% от планираните за 2009 г.), текущите нелихвени разходи - на 10 222.9 млн. лв. (45.0 % от разчета за годината) и капиталовите разходи и нетния прираст на държавния резерв са в размер на 1 793.4 млн. лв. (34.4 % от разчетите към  ЗДБРБ за 2009 г.).
Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към юни 2009 г. от централния бюджет възлиза на 412.5 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.
Бюджетното салдо за първото полугодие по КФП е положително в размер на 183.8 млн. лв.

Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.009371 .