Новини до 3 септември 2009 г.

Информационен ден по схема за финансиране на стартиращи иновативни предприятия

сряда, 22 юли 2009 / Прочетено 4093 пъти
На 30 юли 2009 г. от 15 часа в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора ще се проведе информационен ден по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/ 1.1.1-01/2007: Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия.
Участието в информационния ден е безплатно.

Търговско-промишлена палата подпомага стартиращи иновативни фирми при подготовката им на проектни предложения за финансиране на техни проекти.

 

Параметри на настоящата процедура:

Размер на безвъзмездната помощ:
Максимален процент на безвъзмездна помощ от общите допустими разходи по проекта - 90 %
Минимален размер на безвъзмездната помощ - 40 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 391 166 лв.

Сроковете за кандидатстване - процедура без определен срок за кандидатстване.

Допустимост на кандидатите:
Стартиращи предприятия, които ще предоставят на пазара, вследствие изпълнението на иновативни проекти, нови или значително усъвършенствани иновативни продукти и/или процеси (технологии), като иновативните продукти или процеси трябва да са нови за българския или европейския пазар.

Критерии за допустимост:

 • Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите,
 • регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди датата на кандидатстване по настоящата схема за безвъзмездна помощ,
 • които са малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за МСП, в редакцията на закона към момента на подаване на проектното предложение
 • и са създадени с основна цел разработване и внедряване на конкретната иновация

В случай, че кандидатът е регистриран през последните три месеца преди подаване на проектното предложение, или, макар да е регистриран преди това, не е развивал други дейности различни от научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), се приема, че кандидатът отговоря на горното условие.

В  случай, че кандидатът е развивал и други дейности, то ще се счита за допустим за финансиране по настоящата схема, ако документално установи, че най-малко 15% от общия размер на неговите разходи за дейността през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта, са за НИРД;

Иновацията, предмет на проектното предложение по настоящата схема, трябва да е резултат от собствена разработка на собственика(ците) на предприятието (членовете на кооперацията)-кандидат, като кандидатът трябва да представи доказателства за горното.

 

Недопустими кандидати:

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОП „Конкурентоспособност” и "Националната програма за развитие на селските региони” подкрепа по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ не могат да получават:
- Микропредприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини.
- Микропредприятия по смисъла на ЗМСП - за преработка и/или реализация на горски продукти.


Планираните по проекта дейности трябва да бъдат извършени в срок не по-дълъг от 2 години.

Приоритет при оценката на проектните предложения ще бъде даван на проектни
предложения, разработващи иновационна идея, свързана с опазване на околната среда (вкл. енергийна ефективност и оползотворяване на възобновяеми енергийни източници), както и проектни предложения в следните области:
- Информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
- Генетика, протеомика и медицина;
- Растителна и животинска генетика и биотехнологии;
- Точно машиностроене;
- Модерни технологии в класическата и атомната енергетика;
- Нанотехнологии, наноматериали и микроелектроника.

Допустими дейности:

 • Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
 • Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес.
 • Разработване на опитен образец, функционални тестове на нови продукти процеси;
 • Разработване на технологии за производство
 • Създаване на промишлен дизайн;
 •  Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и необходимата за това експертна помощ, вкл. провеждане на предварителни проучвания, изготвяне на патентно досие и заявка, регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн 
 • Изготвяне на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт  
 • Организиране на демонстрации, участие в изложения, панаири или други промоционални дейности, включително изработване на интернет страница на предприятието
 • Консултантски и юридически услуги свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставки на технологии и оборудване.

За регистрация за участие и повече информация: Мариела Колева, e-mail: mkoleva@chambersz.com, 042 626297, 626033

 

 

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.007635 .