Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow Вътрешен анализ на дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора

Вътрешен анализ на дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора

четвъртък, 09 юли 2009 / Прочетено 2456 пъти
За  периода 26 април – 6 юли 2009 година в приемната на обществения посредник са регистрирани 42 молби, жалби и сигнали (с постъпилите от началото на дейността – общият брой на официално постъпилите оплаквания е 65). От посочените 42 сигнала – консултирани и приключени са 20. Останалите са в процес на проверка, изчаква се отговор, или по тях текат преговори и посредничество.

Общественият  посредник изказва благодарност на следните местни институции, както и дирекции и отдели в Община Стара Загора, съвместната работа с които е довела до бързи и положителни резултати:

  •       - Дирекция «Инспекция по труда» - Стара Загора
  •       - Регионален  инспекторат по образование –  Стара Загора
  •       - РИОКОЗ  – Стара Загора
  •       - Дирекция  «Социално подпомагане» - Стара Загора
  •       - «В  и К» ЕООД – Стара Загора
  •       - Отдел  «Контрол по ЗУТ и регистрация  на строежи» - Община Стара Загора
  •       - Отдел  «Кадастър, регулация и контрол  на строителството» - Община Стара Загора
  •       - Звено  «Жилищен фонд» в Дирекция  «Общинска собственост» - Община Стара Загора

1. Постъпили жалби  и сигнали според  начина на получаването  им:

         1. Подадени лично – 40
         2. Подадени по телефона - 1
         3. Подадени по пощата – 1

2. Постъпили жалби  и сигнали по  периоди:

         1. 26 април – 31 май – 21
         2. 1 юни – 6 юли – 21

3. Жалби, молби и сигнали според етапа и вида на проверката:

         1. Разрешени, изцяло или частично в полза на гражданите, консултирани и пренасочени, както и такива, по които преговарящите страни са се споразумели след посредничеството на местния обществен посредник - 18
         2. Жалби, молби и сигнали, в процес на проверка или преговори – 12

(По 2 от сигналите общественият посредник  е в процес на преговори и организация за извършване на вътрешна анкета, като провеждането й е с цел изясняване доколко обективни и значими са подадените сигнали. В 5 от случаите се изчаква заседание на комисия за ревизия на общинския жилищен фонд, в което заседание общественият посредник е заявил искане за присъствие. В един от случаите се изчаква становище на РИОКОЗ – Стара Загора.  В един от случаите се изчаква резултат от проверка на отдел «Контрол по ЗУТ и регистрация на строежи» в Община Стара Загора. В един от случаите се изчаква становище от националния омбудсман.)

         3. Жалби, молби и сигнали, по които се изчаква резултат – 9
         4. Жалби, молби и сигнали, по които гражданите са отказали предложеното им решение или преговорите продължават - 3

4. Разпределение на  жалбите, молбите и сигналите по основни направления:

         1. Дирекция «Строителство и инвестиции» - 7 (предимно незаконно строителство)
         2. Дирекция «Общинска собственост» - 5 (предимно касаещи настаняване в общински жилища)
         3. Отдел «Образование, младежки дейности и спорт» - 4 (основно във връзка с организацията на работа и състоянието на детски градини)
         4. Отдел «Организация и контрол на транспорта» - 1 (автомати за паркиране)
         5. Общинска служба по земеделие – Стара Загора – 3 (връщане на земя)
         6. Училища – 2 (трудово-правен спор и проблем, при провеждането на матурите)
         7. Административни бюра – 2 (чистота и разполагане на временни преместваеми съоръжения)
         8. Етажна собственост (домоуправител и/или касиер) – 4 (предимно финансови спорове)
         9. Областна администрация – 1 (собственост)
        10. Дирекция «Социално подпомагане» - 1 (детски надбавки)
        11. НОИ – 1 (стаж за пенсиониране)
        12. РДНСК – 1
        13. Други институции, несвързани с местната власт (В и К, работодател, съдебна власт, кредитодател и др.) - 10

IІ. Резюме

     Работата за периода 26 април – 6 юни показва, че гражданите на община Стара Загора все по-добре се ориентират относно дейността, правомощията и обхвата на дейност на институцията обществен посредник.

     Налице  е определена и похвална активност от страна на гражданите по отношение на спазването на правата и интересите им, като общественият посредник често е търсен като преговарящ между гражданите и институциите, особено когато хората не са доволни от предоставена им информация или услуга. При подадените сигнали в приемната на обществения посредник, продължава да се наблюдава тенденцията гражданите да протестират от получаване на неразбираеми или немотивирани откази на  предложения, заявления и молби, както и протестиране при получаване на противоречиви становища.

     Следва  да се отбележи, че понякога правата на отделния гражданин по зададен казус се простират отвъд третиращата го наредба, заповед или процедура. Или казано другояче - спазването на обществения интерес, а не на буквата, е редно да бъде водещ мотив в действията на администрацията. А общественият интерес – това е сигурността на гражданина в местното общежитие и всичко онова, което помага за развитието на общността.

     Необходимостта  от активна работа за повишаване на взаимното доверие между гражданите и институциите продължава да стои на дневен ред и общественият посредник ще продължи да поставя този въпрос, особено предвид проведените на 5 юли 2009 г. избори за Народно събрание на Република България, след които са налице засилени очаквания спрямо дейността както на държавните органи на местно ниво, така и на местните органи на самоуправление, защото именно доброто управление определя и е категорична предпоставка за устойчиво доверие във властта.
       
град Стара  Загора
9 юли 2009 г.

Павлина Геренова
Обществен посредник на територията на община Стара Загора
088 5901264
088 5958994
e-mail: p.gerenova@city.starazagora.net 

 

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004701 .