Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Анализи и коментари arrow Бурен месец октомври за банковия пазар в България

Бурен месец октомври за банковия пазар в България

понеделник, 03 ноември 2008 / Прочетено 4349 пъти
Като резултат от нарастване на лихвените равнища по заемите, банковите институции и през изминалият месец утвърдиха тенденцията към подобряване на годишните лихвените проценти по спестовните си продукти. Подобряването на лихвените условия, на което станахме свидетели беше изразено главно в две насоки – въвеждане на промоционални условия по съществуващи спестовни схеми или пък създаване на нови видове депозити, с не по-ниски лихвени нива от промоционалните.

Единадесет на брой бяха банковите институции, които предприеха корекции на лихвените си проценти по срочните си депозити. Трезорът, който беше най-активен през изминалия месец е Емпорики банк. Традиция при банката е да обявява нови лихви по депозити всяка седмица. Първата промяна беше значително по-осезаема от останалите, като банката повиши годишните лихви както по срочните си депозити в BGN и EUR, но и тези в USD. Най-високо покачване отбелязаха лихвените проценти на годишна база по стандартните срочни депозити в американска валута. За срок от 3 месеца повишението на годишната лихва беше с 0.55 процентни пункта (п.п.). За депозит в евро и лева най-високо се оказа повишението на лихвата за срок от 1 месец - с 0.38 п.п. на годишна база за този в евро и с 0.19 п.п. годишно за този в лева.  Втората и третата промяна, която банката предприе повиши значително лихвените проценти, особено тези в EUR и USD. Сумарно повишението беше най-значително за срок от 3 месеца за спестявания в евро (с 0.65 п.п.) и за същия срок, но в американски долари съответно с 0.99 п.п. годишно. Последната промяна, която трезорът предприе коригира (в посока на намаление) лихвените равнища в тези валути, но въпреки това те останаха конкурентни.

      В началото на месеца (на 04.10.2008 г.) изтече промоцията на един от най-успешните депозитни продукти на Първа Инвестиционна Банка – „Свободен депозит”. Поради големият интерес към продукта, банката за втори път удължи крайния срок на промоцията с няколко месеца. От промоционалните лихвени условия могат да се възползват всички, открили депозит до 24.01.2009 г.

      Следващата банка, която промени лихвените си условия през изминалия месец е Токуда банк. Банковата институция увеличи предоставяните лихвени проценти по срочните си депозити „Стандарт +” и „Инвест” и прибави още един депозит към спестовната си гама от продукти – „Токуда Бизнес Инвест”. Точно с 0.30 п.п. на годишна база беше увеличението по срочния „Стандарт +” в BGN и също толкова в EUR. След това увеличение на лихвите за срок от 6 месеца банката предоставя лихва от 6.05% на годишна база. Лихвените проценти по „Стандарт +” в USD останаха непроменени. Също с толкова бяха увеличени и годишните лихвени проценти по срочният депозит „Инвест”. Новият продукт на банката „Токуда Бизнес Инвест” представлява срочен депозит за юридически лица, като за суми от 100 000 – 500 000 BGN лихвеният процент на годишна база достига 7.20% за срок от 1 година. Минималната сума за откриване на депозита е 100 000 BGN.

      Друга банка, която предложи нов спестовен продукт на банковия пазар е СИБанк. Продуктът се нарича „Промоционален срочен депозит” и е валиден за новооткрити депозити до 30.11.2008 г. Предлага се в двете базови валути – BGN и EUR, като може да бъде сключван единствено за срок от 6 месеца. Лихвата на годишна база за депозит в BGN достига 9.00%, а за този в евро съответно 7.00% годишно.

      Банка, която прояви особена интензивност в разглеждания месец е Уникредит БУЛБАНК. Трезорът стартира промоционална кампания по срочния си депозит „Рокада”. Промоцията е валидна единствено за депозити със срок от 12 месеца в BGN и EUR. Спестовният продукт е авансов и може да бъде сключван за срок от 6 и 12 месеца. При откриване на депозита клиентът получава годишна лихва от 7.00% за депозит в BGN и 5.50% за този в EUR. Промоцията е валидна в периода от 14.10.2008 г. – 31.12.2008 г. Успоредно с това Банката увеличи и предоставяните лихви по едномесечните и тримесечните си срочни депозити. Също така бяха подобрени и лихвените условия по срочните депозити „Екстра” и „Флекси”. Трезорът стартира промоция по стандартните си срочни депозити в BGN, EUR, USD, GBP и CHF, която се казва „Увеличи с 25%”. От промоцията могат да се възползват всички, които имат открит стандартен срочен депозит в банката и го увеличат с минимум 25%. С това действие вложителите получават надбавка към годишния лихвен процент, равняваща се на 0.25 п.п. Увеличението на годишните лихви не подмина и срочния депозит „Растяща лихва”.  Спестовният продукт е едногодишен и е разделен на 4 лихвени периода, всеки от които се състой от 3 месеца. Увеличението на годишната лихва беше с 0.50 п.п. и се оказа едно и също за всички валути, в които се предлага продукта – BGN, EUR и USD.

      Друга банка, която промени през изминалия месец лихвените си равнища по стандартните си срочни депозити е ОББ. Трезорът увеличи точно с 1.50 п.п. годишната лихва за срок от 1 и 12 месеца за депозит в BGN. По отношение на стандартният срочен депозит на банката в EUR увеличението на годишната лихва за срок от 1 месец беше с 1.80 п.п., за срок от 6 месеца с 2.00 п.п. и за срок от 12 месеца с 1.40 п.п. В същото време банковата институция удължи стартиралата промоция по тези спестовни продукти в BGN и EUR. Тя се отнася за депозити със срок от 3 месеца, като промоционалния лихвен процент за тримесечен депозит в евро е с около 0.60-0.70 п.п. по-висок, а за този в лева с около 2.10-2.20 п.п. по-висок от стандартните лихвени равнища. Промоцията по стандартните тримесечни депозити на банката беше удължена до 31.01.2009 г. и е валидна за новооткрити депозити до този срок.

      Интернешънъл Асет Банк излезе с нов спестовен продукт на пазара, наречен „Асет 1 +”. Той е едномесечен авансов депозит, като от банката заявиха, че „допълва продуктовото портфолио от депозити” – „Асет 3+”, „Асет 6+” и „Асет 12+”. Лихвата на годишна база за едномесечния депозит в BGN е 4.00%, а за този в EUR – 3.50%. Успоредно с това трезорът увеличи годишната лихва на „Асет 6+”, като увеличението за BGN е точно с 0.75 п.п. (от 4.50% на 5.25%), а за този в EUR лихвата беше увеличена с 0.25 п.п. (от 4.50% на 4.75%).

      Алфабанк удължи срокът на стартиралата промоция миналия месец по авансовия си срочен депозит „Alpha Аванс”. Първоначално промоцията беше валидна за новооткрити депозити до 08.10.2008 г., като впоследствие беше удължена до 24.10.2008 г. Противно на повечето очаквания банката не удължи повторно срока на промоционалните лихвени проценти, а влезнаха в сила по-ниските годишни лихви. За срок от 6 месеца годишния лихвен процент беше понижен на 5.00%, за срок от 12 месеца – на 5.50% за депозит в BGN. Лихвените проценти по евровия „Alpha Аванс” за срок от 6 месеца се понижи на 3.50%, а за срок от 12 месеца – на 4.00%. Останалите условия на продукта се запазват.

      Друга банкова институция, известна със спестовните си продукти, която предприе промени на лихвените проценти по депозитите си е ПроКредит банк. Банката увеличи с 0.50 п.п. лихвите по всички свои депозити със срочност до 1 година. Увеличенията се отнасят за всички валути – BGN, EUR, USD, CHF и GBP. Това увеличение беше осъществено чрез стартиране на промоционални лихвени условия с надбавка от 0.50% към годишния лихвен процент. От тези по-високи лихви могат да се възползват всички, които открият депозит (включен в промоцията) до 31.10.2008 г. Гъвкавият депозит на банката „Про Влог” също е включен в промоционалната програма.

      Банка ДСК стартира промоционална кампания, наречена „ДСК Темпо – есен 08” по шестмесечните срочни влогове в BGN и EUR. Промоцията стартира на 21.10.2008 г. и е валидна за новооткрити депозити до 31.12.2008 г. Равнището на предоставяната лихва е в зависимост от размера на открития депозит, като за BGN той е от 9.00% до 9.50% годишно, а за EUR от 7.00% до 7.50% годишно. След изтичане на промоционалния шестмесечен срок влогът се трансформира в стандартен шестмесечен депозит и се олихвява съгласно действащият Лихвен бюлетин на банката.

      В последният ден от месеца Алианц Банк България прекрати предлагането на два от спестовните си продукти – срочният депозит „Комфорт +” и „Сърф”. И двете спестовни схеми се предлагаха с еднакви срочности и в трите базови валути – BGN, EUR и USD. 

      Потребителски кредити 

      Месец октомври беше особено наситен с промени от страна на банките по параметрите на потребителските си кредити.

      УниКредит БУЛБАНК  предприе увеличение на  всички свои кредити в евро и лева  с 0.50 п.п с изключение на потребителския кредит с поръчители с и без превод на работна заплата.

      Райфайзенбанк от своя страна предприе промени три пъти през месеца.

      Промяната по лихвения процент по потребителски кредит с поръчител без превод на работна заплата в лева беше от 13.25% на 14.45% -  увеличение с 1.2 п.п., а на този с поръчител без превод на работна заплата в евро - от 11.95% на 12.45% -  увеличение с 0.5 п.п.

      Лихвеният процент на потребителския кредит с поръчител и превод на работна заплата в лева беше увеличен от 12.95% на 13.45% -  увеличение с 0.5 п.п.,  а на кредита с поръчител и превод на работна заплата в евро - от 10.95% на 11.45% -  увеличение с 0.5 п.п.

      Промяната по лихвения процент по потребителски кредит без поръчител с превод на работна заплата в лева беше от 12.25% на 15.45% -  увеличение с 3.2 п.п., като банката започна да предлага  същия кредит и в евро при лихвен процент   13.45%.

      Промяната по лихвения процент по потребителски кредит без поръчител без превод на работна заплата в лева беше от 13.25% на 16.45% -  увеличение с 3.2 п.п., като банката започна да предлага  същия кредит и в евро при лихвен процент 15.45%.

      Кредитите срещу лична карта също не останаха незабелязани, като лихвеният процент по потребителски кредит срещу лична карта в лева  бе повишен от 16,15% на 17.45%- увеличение от 1.3 п.п, а на този в евро – от 14.45% на 15.45% - увеличение с 1 п.п.

      Еднократната такса за управление на стандартните потребителски  кредити също се  увеличи  от 1.95% на 2.45% - увеличение с 0.5 п.п %, а на потрбителския кредит срещу лична карта от 2.5% на 3.45% - увеличение с 0.95 п.п. 

      Банка Пиреос България също предприе повишение на лихвите. Оказа се, че то е чувствително този път – с по 3 п.п. всички кредити. Лихвеният процент по потребителски кредит Шампион бе променен от 12.99% на 15.99%, на потребителски кредит Шампион без доказване на дохода от 17.99% на 20.99%, на потребителски кредит при рефинансиране „Половин лихва” от 5.34% на 5.84% и на потребителски кредити с поръчители от 12.99% на13.99%.

 Емпорики банк увеличи лихвените нива с 0.15 п.п., като промените бяха съответно по потребителски кредит без поръчители от 13.23% на 13.38% и по  
потребителски кредит с поръчители  от 12.23% на  12.38%.

      Прокредитбанк  спря предлагането на потребителски кредит без превод на работна заплата.

      Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка) освен увеличение на лихвените проценти по потребителските си кредити, предприе увеличение и на таксите за разглеждане на документи и управление на кредитите. Таксата за разглеждане на документи се увеличи от 20 лв. на 40 лв., а таксата за усвояване/управление на кредит - от  2.5% на 2.95%. Лихвените проценти по потребителските кредити бяха променени както следва:

  • Кредит по програма „Премия плюс” – от 11.95% на 13.45%
  • Потребителски кредит в евро – от 11.45% на 15.45%
  • Лек Режим за нови клиенти  - от 11.95% на  13.95%
  • Потребителски кредит с поръчител в евро –от 10.95% на 13.95%

      Съобразно тенденциите Банка ДСК също увеличи лихвите по всички свои потребителски кредити. Така вече тези в лева струват с 1.5 п.п. повече, а в евро с 1 п.п.

      ОББ също промени лихвените проценти по потребителските си кредити в посока увеличение с 0.5 п.п.. 

      Жилищни и ипотечни кредити 

      Още първия ден на октомври беше белязан с промените в банковия сектор, които предстояха. На 1-ви октомври влязоха в сила новите лихвени условия по ипотечни заеми на УниКредит БУЛБАНК. Повишенията: с 1 процентен пункт за кредити в лева; 1.5 п.п. за кредити в евро.

      Не последва закъснение и само след 2 дни Банка ДСК обяви своите нови лихви. Стойностите им за кредити с плаваща лихва за целия срок на кредита се повишават с 0.50 % за продукти в лева и евро, а тези по кредитите с 3 години промоционален период – с 1 % за продукти в лева и евро.

      В средата на месеца от трезора взеха ново решение по отношение на кредитната си политика. Преустановиха предлагането на продуктите с по-ниски лихви за 1 и 3 години първоначален срок по жилищни и ипотечни кредити в лева и евро. Преди края на месеца нови 0.50 п.п. пункта се добавиха към лихвите по кредитите с плаваща лихва за целия период в евро и 1 п.п. към тези в лева.

      В началото на месеца, следвайки общата вълна на покачване на лихви, банкерите от Райфайзенбанк също предприеха корекции. С новите промени банката прекрати предлагането на кредитите с по-ниска лихва за първите 6 месеца. Новото сега е, че размерът на лихвите зависи от срока на кредита. Единствено при кредитите в долари лихвата е една и съща, независимо от срока на заема. При кредитите с плаваща лихва за целия период повишението беше с 0.40 проценти пункта.

      Седмица по-късно банката предприе ново покачване на лихвите. Този път за кредити в лева и долари с 1 п.п., а в евро с 0.70 п.п. Едно временно с това отпадна варианта лихвата за кредити в долари да е еднаква независимо от срока. В края на месеца беше поредното повишение на лихвите. Този път за кредити в лева и евро с 0.80 п.п. (за срок до 15 г.) и с 1.10 п.п. (за срок над 15 г.). Лихвите по доларови кредити се изравняват с тези в евро.

      Почти паралелно влязоха в сила и новите лихвени условия на SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК. Корекциите, както може би се очаква, засегнаха всички техни продукти. Така например при кредитите в лева увеличението на лихвите е с 0,55 процентни пункта за всички срокове за стандартните условия и с 0,35 % за ВИП условията. При кредитите в евро увеличението е с 0,10 процентни пункта за всички срокове с изключение на кредити със срок на изплащане до 10 години. Там лихвеният процент се запазва. Запазва се също така практиката лихвите по доларови кредити да са равни на тези отпускани в левове.

      И при тази банка в средата на месеца бяха приети нови лихвени проценти по жилищните кредити. Този път те нараснаха с 0.55 п.п. за кредити в левове и долари, а тези в евро от 0.50 п.п. до 1.20 п.п.

      Почти паралелно със SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК и Алианц Банк България въведоха нови лихвени условия по заемите, които отпускат. Така вече новите и старите клиенти на кредитора ще трябва да плащат с 0.30 п.п. повече за кредити в евро и долари, и с 0.50 п.п. за заеми в лева.

      Чувствителни промени през октомври предприеха и Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка). Промените бяха в различни посоки. Кредитите в швейцарски франкове вече са с 2.20 п.п. по-скъпи. С 1 п.п. са по-скъпи кредитите в евро, а с 1.50 п.п. тези в лева. Покачвайки своите лихви, от банката определиха тези завишения да се прилагат само към новите клиенти, т.е. новите, по-високи лихви ще се отнасят за тях. Старите клиенти на трезора също усетиха поскъпването, но в по-малка степен. Завишенията за тях за вече отпуснати кредити са както следва: в швейцарски франкове - +1 п.п., в евро - +0.75 п.п. Единствено за кредити в лева повишението за стари и нови клиенти е еднакво, а именно 1.50 п.п.

      Промяната в лихвените нива не бяха единствените промени. Банката намали максималния процент на финансиране до 75%. Максималният размер на кредита, който може да се вземе от банката вече е ограничен до 150 хил. евро. Ограничение се въведе и за типовете имоти, които се финансират от институцията. Резултатът бе прекратяване на финансирането на панелни жилища.

      Още няколко по-важни ограничения, които въведоха от трезора са:

  1. Преустановява се напълно приемането като обезпечения по ипотечни кредити на имоти, находящи се в извънградски и курортни райони;
  2. Преустановява се напълно предоставянето на кредити без документално удостоверяване на дохода на кредитоискателите, както и на кредити, базирани на доходи генерирани извън територията на страната;
  3. Преустановява се напълно предоставянето на кредити по продуктите „Кеш Бонус” и „Мой дом +”.

Към края на месеца банката предприе поредното коригиране на лихвените си условия. Цените на кредитите в лева нараснаха с 0.95 п.п., а тези в евро с 1 п.п. Паралелно с това, банката повиши и месечната си такса за обслужване на кредитите с 1 базисен пункт. Този път промените засягат само новите клиенти на банката.

      Банка Пиреос България бе следващата банка, която повиши лихвите си през изминалия месец. При своите корекции тя заложи на промяна на базовия си лихвен процент. От 13.10.2008 влиза в сила нов негов размер новите стойности на лихвите за популярния продукт на банката кредит „Чудо” в лева и евро са с 2 п.п. по-високи. От същата дата банката промени и условията за жилищни кредити с плаваща лихва и многоцелевите кредити в лева, евро и швейцарски франкове. Тук промяната бе в надбавките към плаващия компонент на лихвата. Очаквано това  посоката бе нагоре и по-конкретно с 1 п.п. По този начин лихвите по тези кредити вече са по-скъпи с точно този размер.

      Промените по условия на банката не приключиха до тук. Вероятно възниква въпросът дали промените засягат всички клиенти на банката. В известен смисъл, да, но в различен размер. Описаните до тук корекции се отнасят само за нови клиенти. Разбира се завишения има и по вече усвоените кредити. Те, обаче, са по-ниски – от 0.50 п.п. до 0.75 п.п. в зависимост от кредита.

      Малко преди края на месеца банката прекрати предлагането на кредити в швейцарски франкове.

      Тенденциите на пазара принудиха и друг голям кредитор да коригира своите лихви. Това е ОББ, като корекциите в бяха също в посока нагоре, а размерът – 1 процентен пункт за кредити във всички валути.

      От Първа Инвестиционна Банка също отчитат поскъпване на кредитите. Поскъпват основно ипотечните заеми за текущи нужди в евро и долари. Размерът е 0.65 п.п. нагоре.

      Нови са и условията на Емпорики банк. Там средното нарастване на лихвите е в размер на 0.75 п.п.

      Застраховки „ГО” и „Автокаско”.  

      В сравнение с банкови пазар, застрахователният остана сравнително спокоен през изминалия месец по отношение на предлаганите застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Авто-каско”. Компанията, която увеличи цените на задължителната застраховка беше „ЗПАД Лев Инс”. Повишението на цените не беше голямо, но е трудно да се установи точен размер поради по-детайлната схема за определяне на цените, която компанията въведе. Преди промяната цената на застраховката беше по-висока ако водачът на съответното МПС е има виновно причинени щети през предходната година и месторегистрацията на застрахованото МПС. Сега цената на застраховката се увеличи при разширяване на нейното териториално покритие за чужбина.

      „ЗК  Евро Инс” въведе нова тарифна група по застраховка „Авто-каско” за леки автомобили на възраст до 3 години. По този начин компанията предоставя значително по-изгодни цени на застраховката за по-новите МПС. Преди промяната тарифното число за „Клауза А” (пълно авто-каско”) за МПС на възраст до 8 години беше 6.70%. Сега за леки автомобили на възраст до 3 години със същото застрахователно покритие на застраховката стана 5.50%. Това ще рефлектира върху крайната цена на полицата  в посока на намаление. Считаме, че чрез тази промяна компанията е отразила по-ниският застрахователен риск при застраховане на нови МПС. Също така застрахователната компания с цел привличане на нови клиенти намали и тарифното число по „Клауза А” за леки МПС на възраст над 12 години. Намалението беше с 0.50%.  

      Месец октомври се оказа определено най-динамичният месец от началото на година. Като цяло се отчита ясна тенденция – покачване на лихвените проценти. Те растат, както при кредити, така и при депозити. Неприятното в тази ситуация е, че с всеки изминал месец кризата се задълбочава и лихвените нива се връщат на позициите си отпреди 3 години. Остава надеждата решенията на правителствата на най-засегнатите от кризата страни да предприемат най-адекватните мерки за справяне с проблемите. Това ще окаже благотворно влияние върху всички страни, които сега малко или много изпитват сходни проблеми. 

Екип на МОИТЕ ПАРИ
МОИТЕ ПАРИ - Българският Финансов Пътеводител, www.moitepari.bgИкономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005739 .