Застраховка на банкови кредити

понеделник, 27 октомври 2008 / Прочетено 5640 пъти
Финансовите кризи в икономиките на най-развитите световни държави през последните месеци красноречиво доказаха, че нищо в банковия свят не може да бъде прогнозирано с абсолютна точност, а доходите на хората могат да се променят драстично само за дни. Нуждата от гаранция на инвестиции и покриване на изтеглени кредити в критичен момент отдавна е наложила необходимостта от съчетаване на кредитиране и застраховане.
Точно заради това много от водещите банкови институции получиха лиценз за застраховане и сами сключват застраховки със свои клиенти, на които отпускат заеми. Така от една страна си осигуряват гаранция за събираемост на вземанията, редом с останалите гаранции, а от друга - печелят допълнително.

Най-общо схемата е следната:

Много банки поставят изискване за сключване на застраховка, обикновено „Живот" ,„Злополука" или имуществена застраховка, за да отпуснат кредит.

Застрахователят продава застраховка и получава премия от кредитополучателя.
Ако банката няма лиценз за застрахователна дейност, тя изисква сключване на застраховка и може да предложи преференциални условия, а именно по-малка лихва от стандартната.
Всъщност много банки са калкулирали риска от неплащане в цената на отпускания кредит (лихвата). Затова е важно да проверите дали ще ползвате предимства или отстъпки, ако сключите застраховка, успоредно с кредита, особено, ако тя не е задължителна. В противен случай, просто ще плащате и на застраховател и на банката.

За да сте сигурни, че сте избрали най-добрите условия на застраховката при теглене на кредит от банка, консултирайте се с експертите по застраховане на адрес: http://www.zastrahovamse.com.

Покрития на застраховката при отпускане на кредити

Застраховка "Кредити" е разработена и предназначена за всички финансово-кредитни институции, срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на кредитополучателя по условията на сключен договор за заем. Застраховките намаляват риска, поет от банката, отпуснала кредита, но защитават кредитополучателите и техните наследници в случай на изненадващи събития.

Застраховка „Кредити" осигурява застрахователно покритие на банката, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице срещу следните застрахователни рискове:

  •      Дължимата и неплатена сума по кредита /включително и лихвите/, когато е договорено изплащане на цялото задължение на определен падеж;
  •      Дължима и неплатена сума по кредита, когато кредиторът е изискал предсрочно издължаване на кредита на основание и по ред, предвидени в закона чл. 432 от Търговския закон;
  •      Всяка дължима и неплатена погасителна вноска по кредита, определена по размер и падеж в погасителния план към договора за кредит.

Застраховката е валидна само за територията на Република България.

Застрахователната сума е максималната стойност, която застрахователната компания се задължава да изплати при настъпване на покрит по полицата риск. Тарифното число е процентно изражение на риска, който застрахователната компания поема при застраховане на даден интерес. От застрахователната сума и тарифното число зависи цената на застраховката, наречена застрахователна премия.

Най-често при отпускане на кредити се изискват или препоръчват застраховка „Живот", „Злополука" и „Имот".

Застраховка „Имот" при ипотечни кредити

При отпускане на ипотечен кредит новозакупен или стар имот служи за обезпечение на кредита. В случай на неплащане или нарушение на договора при закъснение на вноските, обслужващи заема, банката придобива ипотекирания имот (и). Въпреки тази гаранция за събирамост, банките изискват сключване на застрахователни договори от кредитоискателите, които дават допълнителна сигурност, както на банковата институция, така и на застрахования и неговите наследници.

Имуществената застраховка се отнася за имуществото, което ще служи като обезпечение на кредита. Общоприетите рискове за недвижимо имущество са: пожар, природни бедствия, включително земетресение. Могат да бъдат включени и други инциденти - експлозия, удар от превозно средство, наводнение, вандализъм и др. При залог на движимо имущество е задължително и включването на клауза „Кражба".

Има три начина за определяне на застрахователна сума при ипотечен кредит - размера й да е равен на размера на заема, на остатъка от неговата главница, или на пазарната оценка на недвижимия имот. Най-често се има предвид точно пазарната стойност, тъй като банките не отпускат цялата сума за покупка или ремонт на имот и за застрахования така има по-голяма сигурност.

Ако застрахователната сума се определя от остатъка по главницата на заема, защитени в по-голяма степен са интересите на банката, която по този начин ще си получи кредита, каквото и да се случи. Но застрахования няма да получи нищо, за да покрие собствените си инвестиции.

Застраховка „Живот" при ипотечни кредити

Няма банка, която да не поставя изискване за сключване на застраховки "Живот" и "Злополука" при ипотечен кредит, особено ако договорът се сключва за повече от 10 години. Тези застраховки покриват събития, свързани с живота и здравето на кредитоискателя и са гаранция, както за банката, така и за застрахования и неговите близки и наследници.

Срокът на застраховката е от 3 до 20 години, а валутата - по избор.

При настъпване на застрахователното събитие, застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума или частта от нея, определена в застрахователния договор. Тази сума ще покрие задълженията към банката в случай на смърт или трайна загуба на нетрудоспособност на кредитоискателя.

Застраховка „Злополука" при потребителски кредити

С договор за застраховка "Злополука" застрахователят поема определен риск срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахования. По тази причина тази застраховка е предпочитана най-вече при потребителките кредити и обикновено не е задължителна, но дава гаранции на застрахования, че ако се окаже неплатежоспособен, вследствие на злополука, обезщетението ще покрие задълженията му към банката.

Застрахователите признават три основни риска: смърт в резултат на злополука, временна или трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука. Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете. Някои компании предлагат застраховка „Злополука" като допълнителна застрахователна защита към застраховка „Живот".

Банки, които сключват застраховки чрез свои застрахователни компании

"Сожелайф България" е животозастрахователна компания, учредена преди година от Societe GeneraleЕкспресбанк и SOGECAP, бизнес поделението за застрахователна дейност на групата на Societe Generale. „Сожекап" е четвъртата по големина структура на френския банково-застрахователен пазар. Българската компанията предлага съвместно с Експресбанк "Застраховка Кредит Живот" и застрахователни схеми за спестовни продукти - групова рискова застраховка Живот на кредитополучатели, спестовни застрахователни програми, групови рискови програми за kомпании и служители.

Банка Пиреос предлага застрахователен продукт, който покрива риска от необслужване на ипотечни и потребителски кредити, наречен застраховка "Защита на плащанията". Тя се отнася за рискове, свързани с финансови затруднения, изненадващи промени, продължителни болнични или безработица. Застрахователят поема изплащането на погасителните вноски по кредита вместо клиента.

В стратегическо партньорство с международната застрахователна компания „Кардиф - Животозастраховане", УниКредит Булбанк предложи на новите си кредитополучатели застраховка, която ще осигури защита на кредитополучателя или неговото семейство, ако бъдат затруднени да изплащат вноските си - временна и постоянна нетрудоспособност, смърт и дори безработица. 

Застраховката, наричена "Кредитна протекция", може да се сключи за всички кредитни продукти на индивидуални клиенти - ипотечни и потребителски заеми. Ако някой от рисковете се реализира, месечните вноски по заема или пък цялата сума ще се заплащат от застрахователя и няма да притеснят клиента или близките му. Кредитополучателят получава покритие и при риска „Безработица".

Всички, клиенти с пълната застраховка „Кредитна протекция" получават от УниКредит Булбанк намаление с 0.4%. на лихвения процент по ипотечните си заеми Това намаление позволява на клиента да покрие застрахователната си премия. Ако клиентът с ипотечен заем реши да заплати застрахователната си премия по застраховка „Кредитна протекция" еднократно за срок от 5 години, той получава без никакви документи и специално разработен потребителски заем в размер, равен на застрахователната премия.

Лихвата по този заем е ниската лихва по ипотечния кредит. За този потребителски заем клиентът не дължи никакви такси и комисионни - безплатно разглеждане на документи, без такса за управление през всички години на заема и без наказателна такса при предсрочно погасяване.

Продуктът „Пожар и други щети на имущество" на „ДСК Гаранция"- застрахователната компания на Банка ДСК, е предназначен за застраховане на недвижимото и движимото имущество на български и чуждестранни физически или юридически лица. Той е подходящ за застраховане  на имуществото, служещо за обезпечение по кредити.

„ДСК Гаранция" предлага и застраховка "Живот" на кредитополучатели. Застраховката е насочена единствено и само към клиенти по кредитни програми на Банка ДСК и покрива специфични рискове, които могат да възникнат с кредитополучателите по време на срока на кредита и биха предизвикали определени проблеми за наследниците им и/или за гарантите по кредита. Покритите рискове са смърт на застрахования през срока на застрахователното покритие в резултат на застрахователно събитие (злополука или заболяване), както и пълна трайна нетрудоспособност на застрахования (71 до 100%) в резултата на застрахователно събитие (злополука или заболяване) през срока на застрахователното покритие.

Реален пример

Индивидуална застраховка „Злополука" на картодържатели може да сключи всяко физическо лице, което е титуляр на разплащателна сметка. Изискването на Банка ДСК ЕАД е картодържателят да е на възраст от 18 до 64 навършени години към началото на застрахователното покритие. Възрастта на застрахования не може да надвишава 65 навършени години към края на застрахователното покритие. Застраховката покрива смърт на застрахования вследствие на злополука; трайно намалена или загубена работоспособност над 50% на застрахования вследствие на злополука. Срокът на застрахователното покритие е една година, с възможност за автоматично подновяване. Застрахователното покритие може да бъде 10 000 лв., подходящо за покриване на потребителски кредити до тази сума. Годишната премия по такъв договор е 10 лв. годишно. В договора е определен падежа за осигуряване на тази сума в личната сметка, с която се погасява кредита към банката, а плащането е безкасово.

Застрахователното покритие може да бъде увеличено до 50 000 лв. при минимална годишна премия от 25 лв. Размерът на застрахователната премия зависи от покритите рискове и се определя съгласно тарифата на застрахователя за индивидуална застраховка "Злополука" на картодържатели.

Източник: www.bgwebcredit.com


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005734 .