Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Анализи и коментари arrow Промени на банковия и застрахователен пазар през септември 2008 г.

Промени на банковия и застрахователен пазар през септември 2008 г.

сряда, 01 октомври 2008 / Прочетено 4027 пъти
      Депозити
      Единадесет на брой бяха банковите институции, които предприеха мерки към промяна на лихвените условия, свързани със срочните си депозити. Интересното при тази особена интензивност през изминалия месец беше, че лихвените проценти бяха значително увеличени. За разлика от промените през изминалите няколко месеца, през месец септември бяха предприети по-драстични мерки, свързани с повишаване на годишните лихви, предоставяни по срочни депозити.
      Банковата институция която успя два пъти да промени предоставяните лихви по стандартните си срочни депозити беше Емпорики Банк. Трезорът, както обичайно заложи на честите, но минимални промени. Банката повиши лихвите по тримесечния, шестмесечния и едногодишния срочен депозит в лева и в същото време понижи лихвата, предоставяна по едномесечния си срочен депозит. Относно лихвите на годишна база по евровия срочен депозит най-чувствително (с 3 базисни пункта) беше предприето по стандартния срочен депозит за срок от един месец. Точно с толкова беше увеличението на годишната лихва по едномесечния депозит в американска валута. В края на месеца банката отново, макар и минимално увеличи предоставяните лихви по стандартните си депозити, като най-осезаемо се оказа увеличението на предоставяната лихва по депозитът в евро за един месец (11 базисни пункта). Трезорът увеличи и предоставяните лихви по доларовите си срочни депозити, което я направи една от малкото банки, предприели такива промени.
      В началото на изминалия месец ОББ повиши лихвените проценти на годишна база, предоставяни по „Отворен депозит”. Промяната засегна единствено евровия спестовен продукт и беше изразена чрез повишаване на годишния лихвен процент за суми над 1500 EUR. Повишението по депозити за срок от един, три и шест месеца беше с еднакъв размер – от 0.5% на годишна база. По-чувствително се осети промяната на лихвата, предоставяна по едногодишния „Отворен депозит”. Тя беше завишена с 1.3 процентни пункта на годишна база. Лихвените условия предлагани по този продукт в лева и долари останаха непроменени. „Детски отворен депозит” също стана по-атрактивен, тъй като Банката повиши лихвата с 1 базисен пункт. В края на месеца (30.09.2008 г.) изтече срокът на промоцията по тримесечните срочни депозити на Банката в лева и евро.
      Интернешънъл Асет Банк удължи срокът на промоцията, свързана с едногодишния срочен депозит „Асет 12+”. Чрез нея Банката предоставя 6.00% годишно за депозит в евро и 7.00% годишно в лева. От банковата институция заявиха, че промяната ще бъде валидна до следващата промяна на Лихвения бюлетин, приета от Управителния съвет на Банката. Това означава, че срокът на промоцията се удължава за неопределен период.
      ДСК. В началото на месеца (08.09.2008 г.) изтече срокът на промоционалния тримесечен депозит „ДСК Темпо”. Въпреки силният интерес към този спестовен продукт от Банката не предприеха удължаване срока на промоцията. Припомняме, че този промоционален продукт беше обвързан с друг промоционален деветмесечен депозит – „ДСК Спектър Плюс”. По този начин след изтичане срока на тримесечния „ДСК Темпо” на клиента се предоставя възможност да се възползва от нарастващия „ДСК Спектър Плюс”.
      Друг трезор, който заслужава внимание е Алфа Банк. Банката стартира едномесечна промоция по новите си срочни депозити „Alpha Аванс”. Новите спестовни продукти се предлагат в двете базови валути – BGN и EUR и както обичайно годишните лихвени проценти, предоставяни по левовият са по-високи. Депозитът може да бъде сключван за 6 и 12 месеца, а лихвата се изплаща в момента на откриване на депозита. Както при всеки авансов депозит ако клиентът закрие депозита преди неговото изтичане, от главницата ще се удържи вече изплатената сума. По левовия „Alpha Аванс” Банката предоставя 7.00% годишна лихва за срок от шест месеца и с процентен пункт повече (8.00%) за срок от една година.  Както споменахме по-рано лихвения процент, предоставян по този продукт е евро е малко по-нисък – 5.50% на годишна база за шестмесечния и 6.50% годишно за едногодишния „Alpha Аванс”. Тези лихвени условия са промоционални и важат за новооткрити депозити до 08.10.2008 г.
      Поредната банка, която предприе промени по срочните си депозити беше Алианц Банк България. Трезорът стартира промоция, изразяваща се в увеличаване лихвите на годишна база по тримесечните стандартни срочни депозити. Увеличението на годишната лихва по тримесечния депозит в лева беше с 2.60 процентни пункта годишно (от 3.40% на 6.00%), а тримесечния в евро беше увеличен с 3.00 (от 2.00% на 5.00%). Посочените лихвени проценти важат за суми до 125 000 EUR (равностойността им в лева). Те са промоционални и важат за новооткрити депозити до 10.01.2009 г. След изтичане на промоционалния тримесечен срок, средствата се олихвяват според стандартните лихвени условия. Служители от банковата институция заявиха, че промоцията е механизъм, чрез който Банката цели да направи спестовните си продукти още по-атрактивни.
      Друг трезорът, който промени лихвените проценти по спестовните си продукти беше СиБанк. Тя увеличи лихвите по най-успешните си срочни депозити – „Растящ депозит” и „Топ депозит” и едновременно с това ги направи постоянни продукти на Банката. Решението за промяната беше взето в последните дни на месеца, поради което новите лихвени условия влизат в сила от 01.10.2008г. Най-чувствително беше увеличението на годишния лихвен процент по авансовия „Топ депозит” в лева за срок от 36 месеца – с 4.50 процентни пункта (от 18.00% на 22.50). Предоставяните лихви в евро за срок от 12, 18 и 24 месеца останаха непроменени. Единствено лихвата по евровият „Топ депозит” за срок от 36 месеца нарасна с 1.50 процентни пункта (от 15.00% на 16.50%).
      Друго ново условие по този продукт е, че отпада предоставяния бонус от 5,00% върху авансово изплатената сума. Припомняме, че промоцията по този продукт стартира на 01.04.2008 г. и беше валидна до 30.06.2008 г., след което срокът беше удължен.
      При „Растящ депозит” също бяха увеличени годишните лихвени проценти, предоставяни в лева и евро. Най-високо повишение на доходността по левовия продукт беше предприето за края на 12-то тримесечие – с 2.00 процентни пункта. Повишението на лихвите в тази валута засегнаха още 4 лихвени периода. Увеличението на годишната лихва по евровия спестовен продукт беше предприето за същите лихвени периоди, но в най-голяма степен отново се почувства за срок от 36 месеца (в края на 12-то тримесечие) – с 1 процентен пункт (от 10% на 11%). В същото време Банката понижи лихвените проценти, предоставяни по „Растящ депозит” в американска валута, като най-чувствително беше понижението на лихвите през 11-то и 12-то тримесечие – с 2 процентни пункта.
      Инвестбанк увеличи предоставяните лихви на годишна база на „Дългосрочен депозит с ежемесечно изплащане на лихвата” и „VIP депозит с авансово изплащане на лихвите”. Увеличението на лихвата по дългосрочния депозит в лева беше с 25 базисни пункта. Точно с толкова беше увеличена и лихвената скала на евровия спестовен продукт. Увеличението на предоставяната доходност по „VIP депозит” беше по-осезаемо – с половин процентен пункт за лева и евро.
      Друга банкова институция, която премахна промоционалните си лихвени проценти, свързани със срочни депозити беше Юробанк И Еф Джи България. Банката премахна промоцията по тримесечния и годишен стандартен депозит в лева и евро. Във връзка с това в средата на месеца трезорът стартира нова промоция отново по стандартните си срочни депозити, наречена „Отличен депозит”. Тя отново засегна депозитите в лева и евро, като тези в лева са за срок от 3 месеца, а тези в евро – за срок от 3 и 6 месеца. От промоцията могат да се възползват както съществуващи, така и настоящи клиенти на Банката, като за съществуващи клиенти е необходимо да увеличат еднократно с над 50% наличните средства по откритата сметка. Минималното салдо за олихвяване е 1000 BGN / 500 EUR. Промоцията е валидна за периода от 18.09.2008г.- 30.11.2008г. След изтичане на промоционалния срок средствата по депозита ще се олихвяват според лихвените проценти по стандартен срочен депозит.
      С около 1.50-2.00 процентни пункта Банка Пиреос България повиши предоставяните годишни лихви по „Пиреос Стандарт” и „Пиреос Златен” е лева и евро. Практически това увеличение засегна около 80% от срочните спестовни продукти на Банката. В същото време минималната сума за откриване на „Пиреос Златен” беше увеличена от 10 000 лв. (равн. им в евро) на 40 000 лв. Банката увеличи и максималния размер на стандартните си депозити от 10 000 лв. на 40 000 лв.
      На 30.09.2008 г. изтече промоцията по срочните депозити на Райфайзенбанк. Припомняме, че Банката предостави по-високи годишни лихви по тримесечните срочни депозити за физически лица. В резултат на това от 01.10.2008 г. трезорът стартира нова промоция отново по стандартните си срочни депозити. Този път тя се отнася не само за тримесечните срочни депозити, но и за тези със срок от 6 месеца и една година. За разлика от други стартирали промоции при тази се предоставят по-високи лихви на годишна база не само за спестявания в евро и лева, но и тези в американска валута. От Банката заявиха, че промоцията е валидна до 14.11.2008 г. и е валидна само за първия тримесечен, шестмесечен или едногодишен период. След изтичане на промоцията се прилагат стандартните лихвени условия на Банката. 

      Потребителски кредити
      Месец септември се запомни със сравнително спокойствие по отношение промяна в параметрите по потребителските кредити на банковия пазар.

      Единствената банка, която увеличи лихвения процент по потребителските си кредити с 0.4% беше Сосиете Женерал Експресбанк. Потребителски кредит „Кеш експресо” с преференциални условия за държавни служители с поръчители е с нова стойност на лихвения процент - 9.65% за срок от 61м.- 84м. при стара-  9.25%

      При потребителския кредит без поръчители „Експресо” за текущи нужди с превод на заплата по сметка на банката за държавни служители, промените в зависимост от срока на кредита бяха както следва:
  • от   6 до  60м. – от 7.7%   на 7.85%
  • от 61 до  96м. – от 7.95% на 8.65%
  • от 97 до120м. – от 8.2%   на 8.95%
      При потребителския кредит без поръчители „Експресо” за текущи нужди с превод на заплата по сметка на банката лихвата се промени от 13.25% на 13.65% за кредити над 5 години. До края на октомври трезора предлага по-изгодни лихвени условия по кредита ако клиентът превежда пълния размер на работната си заплата в банката или внася 110% от погасителната вноска.
      На фона на увеличението на лихвените проценти, банката намали в минимална степен размера на годишната застраховка Живот от 0.6% на 0.5976%.
      Общинска банка от своя страна намали лихвения процент по левовите си потребителски кредити с 2 базисни пункта, като новата стойност на лихвения процент при потребителския кредит с поръчител при вноска на каса и потребителския кредит с поръчител при превод на заплата или месечна погасителна вноска от 12.75% спадна на 12.73%.
      Емпорики също последва примера на Общинска банка, като намали лихвените проценти по потребителските кредити с и без поръчител с 2 базисни пункта от 11.75% на 11.73%.
      Липсата на големи промени през м. 09.2008 вероятно се дължеше на минималната промяна в ОЛП на БНБ (увеличение с 2 базисни пункта през 09.2008 спрямо 08.2008). Предстои да проследим реакциите на банките през октомври, които вероятно ще бъдат по активни предвид наближаващия край на финансовата година.

      Жилищни и ипотечни кредити

      През изминалия месец УниКредит БУЛБАНК направи някои интересни предложения. От 01.09.2008 г. банката предлага на своите партньори Коледна кампания която стартира от днес, 01.09.2008 ще приключи на 10.12.2008 г. От банката са осигурили парични награди за най-добрите в продажбите. Паралелно с тази кампания стартира и кампания с промоционални условия по ипотечни кредити (стандартни за покупка и универсални). Промоцията се състои с опрощаване на вноската за януари 2009 г. Предложението е в сила за клиенти взели кредит до края на 2008 г. Също така всички искания за ипотечни кредити до края на годината ще се разглеждат срещу 50% по-ниска такса.
      Наред с тези положителни новини, обаче, от банката съобщиха, че повишават незначително лихвините си проценти по стандартен и универсален ипотечен кредит. Завишението е с 0.08%.
      Корекции в лихвите предприеха и от Алианц Банк България. Тук повишенията са по-чувствителни и са в рамките на 0.25 процентни пункта за кредити над 10 г. (за всички видове и валути) и 0.70 процентни пункта за кредити до 10 г. (за всички кредити и валути).
      Райфайзенбанк също беше сред банките променили лихви през изтеклия месец. Така например левовите кредити вече струват с 0.30 процентни пункта повече, евровите също. Единствено доларовите кредити останаха без промени в лихвите. Банката завиши също така незначително и годишната си такса за управление на кредита. Направи го с 5 базисни пункта.
      Бъдещите клиенти на Банка Пиреос България трябва да знаят, че вече е преустановено предлагането на на безлихвен потребителски кредит бонус към жилищен кредит Чудо за всички цели. Промяната е в сила от 24.09.2008 г.

      Застраховка „ГО” на автомобилистите и „Авто каско”
      Наближавайки срокът на обичайната застрахователна кампания на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, три от застрахователните компании предприеха промени, свързани със задължителната застраховка. ЗД „Евроинс” на два пъти предприе промени. Първата се изразява в премахване делението на цената на застраховката в зависимост от населеното място. Преди промяната тарифите бяха по-високи за градовете София, Варна, Бургас и Пловдив, като разликата в цените с останалите населени места беше с около 15-20 лв. Според новите условия на компанията цените на застраховката ще са едни и същи за всички населени места. В края на месеца компанията направи една по-значима промяна като прие нова Тарифа по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Тя влезе в сила считано от 22.09.2008 г. Чрез новата Тарифа компанията въведе промоция, свързана със задължителните застраховки, която цели провеждане на една предварителна кампания за продажба на застраховката. Промоцията е валидна до 31.10.2008 г. вкл. Според новите условия на компанията еднократната премия на застраховката за лек автомобил до 1800 куб.см. става 136 лв. (без стикер и вноска за ГФ), което е  понижение с 24 лв. Най-чувствително се оказа намалението на годишната застраховка за леки автомобили над 2500 куб.см. – с 35 лв. (от 231 лв. на 196 лв.). Както при повечето промоционални условия и тук няма възможност да бъдат предоставяни допълнителни отстъпки, намаляващи цената на застраховката. Промоцията е валидна за леки и товарни автомобили, земеделска и строителна техника.
      Друга промяна, свързана с цената на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите беше предприета от ЗД „Бул Инс”. Компанията увеличи чувствително цените на задължителните застраховки, като най-високо беше увеличението за леки автомобили над 2500 куб. см. – с около 109 лв. (от 220.40 лв. на 329.60 лв.) при заплащане чрез еднократна премия. След увеличението на цените най-евтината застраховка е за леки автомобили с мощност до 1500 куб.см., където еднократната премия е в размер на 138,60 лв. Успоредно с увеличаване цените на задължителните застраховки компанията вече предоставя възможност на клиентите си за сключване на еднократна премия със срок от 1 месец.
      ЗПАД „Армеец” също промени Тарифата на задължителната застраховка през изминалия месец, като увеличи (макар и не толкова чувствително) цените на застраховката. Най-голямо (средно с около 15 лв.) беше повишаването на цените за застраховки,  валидни за територията на ЕС и с месторегистрация „С” или „СА”. Също така компанията вдигна и цените на застраховката за товарни автомобили с около 20 лв. Успоредно с това бяха въведени нови категории при определяне цената на застраховката при следните няколко месторегистрации на МПС-то – „РВ”, „В”, „А” и „СТ”.
      Единствената застрахователна компания, която промени условията, свързани със застраховка „Авто-каско” беше Дженерали България. Компанията предприе мерки срещу развитието на риска на портфейла на компанията по автомобилно застраховане. От компанията заявиха, че анализът на резултатите за първото шестмесечие показва негативно развитие на финансовите резултати по застраховка „Каско на МПС”. Това принуди компанията да вземе следните основни мерки. На първо място се въвежда безусловен франшиз (самоучастие) в следните няколко случая:
  •      Когато не е издаден документ, доказващ щети от ПТП
  •      Когато щетите за възникнали при паркирано състояние
      На второ място компанията увеличи тарифните числа, начислявани по клауза „Частично авто-каско” за леки автомобили и тези прилагани по клауза „Пълно авто-каско” на мотоциклети. По този начин тарифното число за клауза „Пълно авто-каско” на мотоциклети от 14.78% стана на 18.00%. Въпреки това обаче това е една от малкото застрахователни компании на българския пазар, които осигуряват пълно застрахователно покрие на мотоциклети. Обикновено за тези МПС се предлагат единствено „Частично авто-каско”, без покритие на риска кражба или грабеж. И накрая ще завършим е една хубава новина. Тя е, че ЗК Дженерали България предоставя безплатно разширение „Каско” за чужбина при МПС със застрахователна премия по „Каско” над 600 лв. и сключена „Гражданска отговорност” на автомобилистите. 
      И в заключение, оказва се, че месец септември е най-динамичният месец от началото на годината. Толкова промени и в такъв мащаб не бяха отчитани досега. Може би голяма част от причините са влошаващата се международна финансова криза. Особен израз на това са промените в депозитите и кредитите на банките. След бурния юли, когато 9 банки промениха условията си по ипотечни кредити, явно е дошъл ред и на депозитите. Ако трябва да обобщим с една дума, смело можем да кажем, че септември беше месецът на депозитите.

      Екип на МОИТЕ ПАРИ
      www.moitepari.bg

Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005734 .