Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow Териториална Дирекция на НАП - Стара Загора сменя обслужващата си банка

Териториална Дирекция на НАП - Стара Загора сменя обслужващата си банка

понеделник, 15 май 2006 / Прочетено 22472 пъти

Последните статии, предлагащи информация за НАП - Стара Загора, може да намерите като проследите линк, водещ към търсене по изразите НАП - Стара Загора и НАП Стара Загора

* * *
От 05 юни 2006 г. Териториална Дирекция на НАП - Стара Загора ще има нова обслужваща Банка - Си Банк АД - клон Стара Загора. Новите банкови сметки на Дирекцията са активни от 05 юни.  

От същата дата всички плащания в страната и тези към чужбина ще се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат. На 9 май в ТД на НАП - Стара Загора стартира кампанията по разпространение на новите банкови сметки (брошури, e-mail-и, материали на информационните табла), с която се стремим да бъдем максимално полезни на нашите клиенти. 

СМЕТКИ ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ

IBAN СМЕТКА

ВИД ПЛАЩАНЕ

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

Стара Загора    
BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък добавена стойност при сделки в страната

11 01 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Акциз при сделки в страната

11 02 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Корпоративен данък от нефинансови предприятия

11 04 01

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Корпоративен данък от финансови институции

11 04 02

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Корпоративен данък от организации с идеална цел

11 04 03

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Корпоративен данък от застрахователни дружества

11 04 04

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Акциз от български бандероли за вносни стоки

11 03 11

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Възстановен акциз от внос

11 03 22

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Възстановен ДДС от внос

11 08 22

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Окончателен годишен (патентен) данък -за всички общини за задължения от 2005г.

11 12 14

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни лица

11 15 01

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

11 15 02

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни лица

11 15 03

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Окончателен данък по чл. 2а от ЗКПО върху залози за хазартни игри

11 19 01

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху представителните разходи по ЗКПО

11 20 01

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Окончателен данък по чл. 2г от ЗКПО върху хазартни съоръжения

11 19 02

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху нетния тонаж на корабите

11 19 04

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху доходите на чуждестранни лица

11 15 04

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Мита и митнически такси

11 28 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО

11 19 03

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху социалните разходи по ЗКПО

11 20 02

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО

11 20 03

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък върху дарения и спонсорство по ЗКПО

11 20 04

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Данък в/у вноски за доброволно осигуряване и застраховка по чл. 36, ал. 4 от ЗКПО

11 20 05

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Други данъци

11 34 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Държавни такси

11 35 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Приходи от наеми на имущество

11 41 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Приходи от наеми на земя

11 42 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

11 43 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Приходи от дивидент за държавата

11 48 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

11 49 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

11 50 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Вноски от Булгаргаз

11 53 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Приходи от концесии

11 57 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Други неданъчни приходи

11 70 00

BG37 BUIB 7900 8193 5803 00

Преводи по с/ки 8 1 с многоредов документ-Прил.№10 от Наредба №3/2005г.на БНБ

11 88 88

ЗА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КАЗАНЛЪК BIC код BUIBBGSF
BG08 BUIB 7900 8193 5783 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG08 BUIB 7900 8193 5783 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005 г.

11 12 14

BG08 BUIB 7900 8193 5783 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG08 BUIB 7900 8193 5783 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG08 BUIB 7900 8193 5783 00

Наказателни лихви

11 50 00

  ЧИРПАН BIC код BUIBBGSF
BG53 BUIB 7900 8193 5804 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG53 BUIB 7900 8193 5804 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005г.

11 12 14

BG53 BUIB 7900 8193 5804 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG53 BUIB 7900 8193 5804 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG08 BUIB 7900 8193 5804 00

Наказателни лихви

11 50 00

  РАДНЕВО BIC код BUIBBGSF
BG05 BUIB 7900 8193 5801 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG05 BUIB 7900 8193 5801 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005г.

11 12 14

BG05 BUIB 7900 8193 5801 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG05 BUIB 7900 8193 5801 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG08 BUIB 7900 8193 5801 00

Наказателни лихви

11 50 00

  ГЪЛЪБОВО BIC код BUIBBGSF
BG10 BUIB 7900 8193 5771 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG10 BUIB 7900 8193 5771 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005г.

11 12 14

BG10 BUIB 7900 8193 5771 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG10 BUIB 7900 8193 5771 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG08 BUIB 7900 8193 5801 00

Наказателни лихви

11 50 00

  ПАВЕЛ БАНЯ BIC код BUIBBGSF
BG70 BUIB 7900 8193 5799 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG70 BUIB 7900 8193 5799 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005г.

11 12 14

BG70 BUIB 7900 8193 5799 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG70 BUIB 7900 8193 5799 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG08 BUIB 7900 8193 5799 00

Наказателни лихви

11 50 00

  МЪГЛИЖ BIC код BUIBBGSF
BG88 BUIB 7900 8193 5788 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG88 BUIB 7900 8193 5788 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005г.

11 12 14

BG88 BUIB 7900 8193 5788 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG88 BUIB 7900 8193 5788 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG88 BUIB 7900 8193 5788 00

Наказателни лихви

11 50 00

    НИКОЛАЕВО BIC код BUIBBGSF
BG39 BUIB 7900 8193 5791 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG39 BUIB 7900 8193 5791 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005г.

11 12 14

BG39 BUIB 7900 8193 5791 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG39 BUIB 7900 8193 5791 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG39 BUIB 7900 8193 5791 00

Наказателни лихви

11 50 00

  ГУРКОВО BIC код BUIBBGSF
BG79 BUIB 7900 8193 5745 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG79 BUIB 7900 8193 5745 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005г.

11 12 14

BG79 BUIB 7900 8193 5745 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG79 BUIB 7900 8193 5745 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG79 BUIB 7900 8193 5745 00

Наказателни лихви

11 50 00

ОПАН BIC код BUIBBGSF
BG06 BUIB 7900 8193 5795 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG06 BUIB 7900 8193 5795 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005г.

11 12 14

BG06 BUIB 7900 8193 5795 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG06 BUIB 7900 8193 5795 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG06 BUIB 7900 8193 5795 00

Наказателни лихви

11 50 00

  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ BIC код BUIBBGSF
BG44 BUIB 7900 8193 5761 00

Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служ. и приравнени на тях правоотнош.

11 12 12

BG44 BUIB 7900 8193 5761 00

Окончателен годишен (патентен) данък - задължения преди 2005г.

11 12 14

BG44 BUIB 7900 8193 5761 00

Данък върху доходите на физически лица - ЕТ, граждански договори и др.

11 12 13

BG44 BUIB 7900 8193 5761 00

Данък в/у доходите на физически лица – окончателен данък по чл. 40 от ЗОДФЛ

11 12 19

BG08 BUIB 7900 8193 5761 00

Наказателни лихви

11 50 00

   СМЕТКИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ BIC код BUIBBGSF

IBAN С-КА

ВИД ПЛАЩАНЕ

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

BG53 BUIB 7900 8523 9139 00

ДОО – Държавно обществено осигуряване

55 xx yy

BG16 BUIB 7900 8623 9140 00

НЗОК – Здравно осигуряване

56 xx yy

BG92 BUIB 7900 8723 9142 00

Фонд гарантиране вземанията на работници и служители

57 09 10

BG23 BUIB 7900 8823 9141 00

ДЗПО - Допълнително задължително пенсионно осигуряване

58 xx zz

BG02 BUIB 7900 8923 9143 00

УПФ - Учителски пенсионен фонд

59 10 08


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.007628 .