Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Анализи и коментари arrow Специфични и преференциални кредити за малките и средните предприятия

Специфични и преференциални кредити за малките и средните предприятия

понеделник, 15 септември 2008 / Прочетено 3704 пъти
Повечето български банки предлагат кредити за финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия – за закупуване на машини и оборудване (включително превозни средства) и недвижими имоти, както и за осигуряване на оборотен капитал.

Те намират приложение в повечето сектори на икономиката: производство, търговия, услуги, хотелиерство, туризъм, строителство, енергоспестяващи проекти, селско стопанство.  Подходящи са както за нови проекти, така и за модернизиране и развитие на вече съществуващ бизнес.
Финансиране за развитие на малък и среден бизнес може да получи всяко местно лице, търговец по смисъла на Търговския закон, както и занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, когато тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на Търговския закон.

КРЕДИТИРАНЕ ПО ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
Тези кредити са предназначени за малки, средни и микропредприятия, които са регистрирани по българското законодателство като юридически лица, еднолични търговци или физически лица-предприемачи и отговарят на определението на Европейския съюз за малки и средни предприятия. Според  най-новата дефиниция (от м. февруари, тази година) това са фирми със средносписъчен брой на персонала до 250 души; годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.
Кредитите се предоставят в лева и евро за бизнес цели: за допълване на оборотни средства и за инвестиционни проекти. Средствата от кредита не могат да бъдат използувани за рефинансиране на съществуващ кредит; за осигуряване на оборотни средства за търговски фирми с размер на кредита над 50 000 EUR; за производство и търговия с оръжие и военна техника; за бизнес цели на застрахователния бизнес; за инвестиции в ценни книжа от всякакъв вид; производство и/или търговия на тютюн и на алкохол и др.
Максималният размер на един кредит е до 100 000 EUR или равностойнността в лева. Всеки кредитополучател може да ползва по всяко време до два кредита, като максималното финансиране е до определения размер.
Търговски фирми могат да ползват кредита за оборотни средства до 50 000 евро или равностойността им в лева, необходими за производство или предоставяне на услуги и извършване на стопанска дейност или търговия.
Кредитите се разрешават за срок до 7 години и се погасяват с погасителни вноски по договорен погасителен план.  За обезпечение се приемат всички допустими съгласно вътрешните правила на банките обезпечения, с изключение на парични средства и/или държавни ценни книжа или банкови гаранции.

ПРОГРАМИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ЮНИОНБАНК
Юнионбанк съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация и германската банка Kreditanstalt fuer Wiederaufbau са разработили програмите за кредитиране на фирми с преобладаващо българско частно участие, персонал до 250 души и дейност на територията на страната.
Максимална сума за финансиране на инвестиции и оборотни средства е до 500 000 USD или 250 000 EUR, със срок на погасяване до 60 месеца. Гратисният период е по договаряне. Лихвеният процент е в зависимост от размера на кредита, периода на ползване и вида на обезпечението. Погасяването е на равни месечни вноски или по индивидуално договорен погасителен план.
MKB Unionbank не изисква бизнес план за отпускане на кредитите за малки и средни предприятия. Усвояването им може да стане еднократно или на траншове, с възможност за индивидуален погасителен план, съобразен с особеностите на бизнеса на фирмата. Приемат се всички разрешени по закон обезпечения.

КРЕДИТ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА НА БАНКА ПИРЕОС
Новият кредит за малък и среден бизнес на "Банка Пиреос България" представлява кредит за оборотни средства във вид на овърдрафт по разплащателна сметка до 50 000 лева. Кредитът е необезпечен и се отпуска в размер от 5 000 до 50 000 лева или до 10% от нетните продажби за последната отчетна година. Лихвата по кредита е плаваща. Тя се формира на базата на основния базов лихвен процент на банката и надбавка от 5,5%. Срокът на кредита е едногодишен с опция за подновяване след неговото изтичане.
Кредитът е подходящ за микро, малки и средно големи фирми с чиста кредитна история. Банката изисква като обезпечение запис на заповед и залог на текущите сметки на клиента в банката.
Изискванията към кредитоискателите да имат чиста кредитна история, без просрочени задължения към държавата, банки или доставчици, както и да развиват дейност в сектора поне три години.
Специален бонус към кредита е безплатното издаване на бизнес дебитна карта без заплащане на такса обслужване за първата година.

ПРОМОЦИЯ НА БАНКА ДСК
От 1 септември 2008 г. Банка ДСК стартира промоционална кампания за кредити в лева и евро, предназначени за микро, малки и средни предприятия. При разрешаването им клиентите получават отстъпка в размер на 50% от таксата за разглеждане. Промоцията е валидна за клиенти, подали документи за искане на кредит до  31 октомври 2008 г. Срокът за усвояване на кредита и гратисния период са по договаряне между двете страни. Проучването отнема до 10 дни след представяне на изискваните  документи. 
Специфичните нужди на фирмите от свежи пари определят размера на кредитите, като условието е собствениците да участват с минимум 20 % собствени средства в инвестицията на проекта.
За обезпечаване на кредитите ДСК приема всички допустими от българското законодателство обезпечения.
При стандартния кредит сумата се усвоява еднократно или на части /траншове/ в договорен за това срок със или без гратисен период за главницата. Има предварително изготвен погасителен план със срок за издължаване до 10 години, независимо от размера на кредита.
При револвиращия кредит  за оборотни средства в рамките на договорения размер и краен срок се договарят и допълнителни срокове с фиксиран размер и срок за усвояване, гратисен период и начин на погасяване. Револвиране на кредита не се допуска в рамките на междинния срок. Максималният срок за издължаване независимо от размера на кредита е 3 години, а максималния - до 10 години,
Банката предлага и „кредитна линия” - вид краткосрочен кредит за оборотни средства. При него се договарят размера и крайния срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява. Погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване. Срокът за издължаване е до 10 години, независимо от размера на кредита с възможност за продължаването му.
Друг вариант е предоставянето на краткосрочен кредит овърдрафт. За целта е нужна разплащателна сметка. При временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания на клиента, банката покрива разликата до определена сума. Предварително се договаря  размера и крайния срок за погасяване с възможност за удължаването му. Не се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване. Всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента погасява част или изцяло дължимите лихви и размера на ползвания кредит. 
Кредитите, предоставени по тази програма, не изискват представяне на бизнес план. Има възможност за договаряне размера на таксата за управление на кредитите по кредити със срок за издължаване над 1 година. ДСК допуска усвояване по кредити за оборотни средства без представяне на фактури и други разходооправдателни документи.

КРЕДИТ „ИНВЕСТИЦИИ” НА БАНКА „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”
Кредитният продукт на банка „Алианц България” е предназначен за инвестиционни проекти, свързани с производствена, складова или търговската дейност на територията на страната. Отпуснатите средства могат да бъдат използвани за наемане и купуване на офисни площи, оборудване, технологични съоръжения, машини, транспортни средства и др. Финансират се до 100 % от инвестицията без ДДС, без ограничение за самоучастие. Размерът на кредита е минимум 25 000 евро, максимум до 200 000 евро или 400 000 лева.
Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите, дефинирани в Закона за малки и средни предприятия.
Срокът на кредита е до 7 години, а гратисния период - съобразно сроковете на реализация на инвестицията, но не повече от 18 месеца.
Годишната лихва за кредити в евро е от 6,5% за гратисния период, базиран на LIBOR + надбавка и от 8,25% за останалия срок на кредита, базиран на LIBOR + надбавка.
Банката предлага годишна лихва в лева от 7% за гратисния период, базиран на LIBOR + надбавка и от 8,75% за останалия срок на кредита, базиран на LIBOR + надбавка.
Обезпечение по кредита могат да бъдат материални активи (сгради, земи, машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др.), както и нематериални активи (вземания, търговски марки и др.).
За разлика от стандартния кредит за малки и средни предприятия, банката предлагат по-дълъг гратисен период, съобразен със сроковете на инвестицията. Често се допуска и по-ниската лихва за гратисния период, възможно е да отпадне изискването за самоучастие при реализация на инвестиционния  проект. Друго предимство е опцията за разсрочено плащане на таксата за управление и обработка.
По тази програма няма такса за проучване. Дължи се такса за управление и обработка от 1 % върху разрешения размер за първата година от срока на действие, събирана на тримесечие, както и такса от 0,5 % върху остатъка от главницата за всяка следваща година, събирана ежегодно в първия месец от всяка една година. При предсрочно издължаване се плащат 5% върху предсрочно погасената сума при рефинансиране от друга банка или 1% върху предсрочно погасената сума при издължаване със собствени средства.

КЛУБ “ПРЕДПРИЕМАЧ” НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
"Клуб Предприемач“ на Първа инвестиционна банка е специфична програма за кредитиране на малък и среден бизнес. Предназначена е за лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които имат активна дейност и годишни приходи – до 5 000 000 лева. Може да бъде отпуснат за придобиване и реконструкция на дълготрайни активи и/или за оборотни средства. Размерът му се договаря в зависимост от риска по кредитната сделка с 8.75%  минимална годишна лихва. Срокът зависи от предназначението на средствата - до 15 години – револвираща кредитна линия за оборотни средства или за инвестиции; до 2 години и половина – за оборотни средства; до 5 години – при овърдрафт.
Главницата се определя по предварително договорен с клиента погасителен план, съобразен с неговия бизнес- седмично, месечно, тримесечно или с друга периодичност, с възможност за гратисен период.
     Източник: www.bgwebcredit.com


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005929 .