Новини до 3 септември 2009 г.

Топлофикация - Казанлък, пусна парното след празника

сряда, 04 януари 2006 / Прочетено 3093 пъти
Вчера бе пуснато парното в Казанлък, съобщиха от управата на "Топлофикация". Това стана възможно след среща в Министерството на икономиката и енергетиката, на която собственикът на дружеството Николай Банев е поел ангажимент за осигуряването на 250 тона мазут и възстановяване на парното, спряно на 23 декември 2005 г.
На 3 януари започнаха и преговори между АКБ "Форес" и "ЛУКойл"за уреждане на гаранции за заплащането на 4 хил. тона мазут на преференциални цени, които "Топлофикация" иска да закупи.
С решение от 19 декември на ДКЕВР, от началото на тази година цената на мегаватчас топлоенергия за потребителите на казанлъшката топлофикация вече е 111,7 лева без ДДС. 2,4 млн. лева отпусна държавата на община Казанлък, с които да се компенсират частично потребителите на парно, заради увеличението. От януари до април абонатите на дружеството ще заплащат топлоенергията по миналогодишните цени - 45 лева за мегаватчас, а разликата до 136 лева с ДДС ще се поема от общината, на база отпусната субсидия. За състоянието на Топлофикационното дружество и проблемите, които то предстои да решава коментира в писмо до редакцията изпълнителната директорка на дружеството Юлия Циркова: Състоянието в, което се намираме в момента, не е прецедент.
През последните години по това време "Топлофикация" Казанлък винаги е изпадала в недостиг на оборотни средства. Уникалното на ситуацията сега е, че и през тази година ДКЕВР ни задължи да работим на губещи цени. Казанлъшката "Топлофикация" остана единствената работеща на мазут, който през годината повиши два пъти цената си. Ръководството на дружеството, предвиждайки тежката ситуация, е започнало още праз август многократни действия за запознаване на всички компетентни държавни органи с проблема (Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на финансите, вицепремиера, ДКЕВР, кмета на Община Казанлък) с оглед предотвратяване на нежеланите последствия, които за съжаление вече са факт. Ето какви са фактите: В момента "Топлофикация Казанлък" ЕАД е прекратила топлоподаването към своите 4357 потребители, поради финансовата невъзможност за осигуряване доставки на гориво. Необходимостта от оказване на еднократна финансова помощ (Дадена от Закона за Енергетиката - чл.4, ал.2, т.14) е породена от една страна от външни и обективни обстоятелства за текущото затруднено състояние, а от друга страна, поради факта, че "Топлофикация Казанлък" ЕАД е изцяло насочена към извършването на комунална услуга със силен социален интерес. Още повече дружеството е разработило инвестиционен международен проект за своето стабилно бъдещо развитие на основата на замяна на горивната база, чийто крайни резултати ще доведат до чувствително занижение на крайната цена на услугата за потребителите през следващия отоплителен сезон. Обективните причини довели до сегашното положение са: 1. В Закона за държавния бюджет за 2005 година не са предвидени субсидии за топлопреносните предприятия при продажба на топлинна енергия за битови потребители.
Въпреки това, с Решение No Ц-18 от 13.10.2004 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ утвърди за "Топлофикация - Казанлък" ЕАД за отоплителен сезон 2004-2005 г. цени за топлинна енергия с топлоносител гореща вода - за енергия - 74.83 лв./МВтч и за мощност - 10.55 лв./КВтч/год.
А с Решение No 101/29.12.2004 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ задължи субсидираните през 2004 година топлофикационни дружества, включително и "Топлофикация Казанлък" ЕАД от 01.01.2005 година да прилагат цена за мощност утвърдена с Решение No Ц-018 от 13.10.2004 година - 10.55 лв./КВтч/год, а за цена за енергия - определените от Министерски съвет с постановление No 144 от 28.06.2004 г. цени за енергия за битови нужди - 45.31 лв./МВтч с ДДС, разпределена по тарифи, за месечно потребление до 250 КВтч и над 250 КВтч, т.е. значително по-ниска от утвърдената по първото решение цена. Във връзка с гореизложеното и предвид двете решения на ДКЕВР се получава сериозен дефицит от разликите в цените на "Топлофикация Казанлък" ЕАД на топлинна енергия, които е утвърдила с Решение No Ц-018 от 13.10.2004 година, и по които бяхме длъжни да продаваме на битови потребители, съгласно Решение No 101/29.12.2004 г на ДКЕВР. Към началото на отоплителния сезон настъпиха сериозни промени във фактическите обстоятелства, които утежняват допълнително ситуацията, а именно: - драстичен скок в цените на енергийните горива, при което цената на горивото (мазут), ползвано единствено от нас за производство на топлинна енергия, достигна 592 лева на тон без ДДС, при цена в разчетите при провеждания регулаторен преглед на цените на топлинната енергия от ДКЕВР - 390 лева на тон без ДДС.
Реалната цена на доставките ни на мазут се завишава средно с 20-25 лева/тон разходи по доставката. - утвърдените с Решение No Ц020/25.10.2005 г. от ДКЕВР цени на топлинната енергия за отоплителния сезон 2005/2006 г., което отчитайки частично повишението на цените на енергийните горива, предвижда за "Топлофикация - Казанлък" цена за топлинната енергия с топлоносител гореща вода 81,50 лв./МВтч без ДДС и естествено не може да покрие разходите по производството и преноса на топлинна енергия, тъй като средната годишна себестойност на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, в която над 80% са разходите за гориво, се очаква да бъде около 114 лв. на МВтч без включен ДДС, като от страна на дружеството са предприети всички мероприятия за намаляване на административните и управленските разходи и разходите за външни услуги. В резултат натрупаната загуба към края на годината се очаква да достигне до 1 500 х.лв., като тя е в пряка зависимост от размера на потреблението на топлинна енергия от потребителите, климатичните условия и движението на цените на горивата. При запазване цените на мазута и горецитираните фактори със случаен характер загубата до края на отоплителния сезон (януари - април 2006 г.) се очаква да нарасне с още 1 100 х.лв.
Тези загуби не са натоварени с извънредни и финансови разходи и ще се формират вследствие на основната дейност. В допълнение дори и в годините, когато дружеството е било субсидирано, субсидиите не са покривали изцяло размера на реализираната загуба. Поради това още преди приватизацията на същото, тогавашното ръководство е осигурявало оборотни средства за дейността си чрез банкови кредити, чийто падеж настъпва през първото полугодие на 2006 г. (1 200 000 лв.). Дружеството обслужва още три инвестиционни кредита от преди датата на приватизацията (800 000 лв). 2. Друга съществена причина, довела до актуалното състояние, са крайно нередовните постъпления от страна на битовите потребители (към 28 декември 2005 г. 1 250 000 лв стари вземания и лихви и 250 000 лв. текущи вземания от населението). В тази връзка дружеството е предприело всички законови мерки (крайно неефективни и неводещи до реален входящ паричен поток) за събиране на вземанията си като до настоящия момент са заведени 1301 дела по принудително събиране. Дори и утвърдената занижена цена на топлинната енергия е непоносима за битовите потребители и от началото на отоплителния сезон започна процес на масови откази от ползване на услугата - над 1000 потребители. Дружеството е предприело постъпки за запознаване на компетентните власти и за предприемане на действия от тяхна страна. С наши писма с вх. NoNo 26-Т-44/26.08.05, 26-Т-44/10.10.2005 г. и 26-Т-44/24.11.2005 г. поставихме на вниманието на министъра на икономиката и енергетиката необходимостта от еднократно целево финансиране на "Топлофикация Казанлък" ЕАД за предстоящия зимен сезон, позовавайки се на чл.4, ал.2, т.14 от Закона за енергетиката. С официално писмо с рег.No92-00969/28.10.2005 г. към Министерство на икономиката и енергетиката се обърна и едноличния собственик на капитала на дружеството - Финасово Индустриален Концерн АКБ Форес ХАД. Официално искане за предоставяне на еднократна целева финансова помощ беше внесено до Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на финансите, Министерски съвет, кмета на Община Казанлък на 1 декември 2005 г. С писмо с вх. No 73-01-2/25.11.2005г. на основание чл.82, ал.3 от Закона за енергетиката и в съответствие с чл.3, ал.1, т.3 от Наредба No 10/09.06.2004г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, "Топлофикация" поиска временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ. "Топлофикация Казанлък" ЕАД направи предложение пред компетентните държавни органи за въвеждане на ограничителен режим (пълно спиране на захранването на потребителите с топлинна енергия за неопределен срок).
Съгласно горецитираната Наредба No 10/09.06.2004г. чл.16, ал.3 задължение да информира в рамките на 4 часа Министерството на икономиката и енергетиката с оглед съгласуването на отправеното предложение има кметът на Община Казанлък. "Топлофикация Казанлък" ЕАД не разполага с копие на писмото, с което Община Казанлък се е обърнала към МИЕ. В рамките на 24 часа (т.е. в срок до 15,30 часа на 26.11.2005г) следва дружеството да получи отговор от кмета. В срок такъв официален отговор не беше получен. На 29.11.2005 г. с придружително писмо на кмета на Община Казанлък на дружеството беше предоставено копие от изпратен от МИЕ отговор до г-н Стефан Дамянов - кмет на Община Казанлък. Със Заповед No 1013/29.11.2005 г. кметът на Община Казанлък отказа въвеждането на ограничителен режим. На 23 декември 2005 г., след получен официален отказ ЕДВА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ от Министерство на икономиката и енергетиката и писмо на Министерство на финансите за предоставяне на финансова помощ, дружеството повторно внесе предложение за въвеждане на ограничителен режим, по което предложение отново НЕ Е ПОЛУЧЕН ОТГОВОР В ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 24-ЧАСОВ СРОК, което се счита за мълчаливо съгласие от страна на компетентните органи.
В молбата си за предоставяне на държавна еднократна финансова помощ дружеството се основава на два съществени факта. 1. "Топлофикация - Казанлък" ЕАД е предприятие, работещо в условията на пазарни условия на входа и със социална насоченост на изхода, като населeнието и социалната сфера (детски заведения, училища, социални домове, болница и военно поделение) представляват 98.07% от общия брой потребители на услугата на дружеството. От началото на 2005 г. до момента дружеството не генерира печалби, като единственият положителен резултат от дейността му е социалният ефект в полза за потребителите. Към момента в района на град Казанлък за дружеството няма друга алтернатива за промяна на източника на горивната база. Освен това при спиране на топлоподаването, съществуващата електрическа мрежа не би поела съответната нараснала консумация на еленергия и това би довело до тежки социални последици. 2. За бъдещото развитие на дружество "Топлофикация Казанлък" ЕАД е разработен проект за инсталиране на газови когенерационни модули с мощност 6 МW на обща стойност 3 900 000 евро. Проектът, като част от по-голям проект, участва и спечели последния пети търг на холандската правителствена агенция Senter Novem - Еrupt 5, за продажба на намалени вредни емисии с проект "Съвместно изпълнение", съгласно Протокола от Киото и за същия е издадено официално Писмо за одобрение от Министерство на околната среда и водите към Кралство Холандия от 01.04.2005 г. Допускането на евентуално прекратяване на дейността на дружеството ще доведе освен до плащането на неустойки за неизпълнение към Кралство Холандия, и до невъзможността да бъдат постигнати по-ниски и приемливи за населението цени на топлоподаването още през следващия отоплителен сезон.
Предвид гореизложеното дружеството внесе искане да бъде отпусната посочената еднократна целева държавна помощ за покриване размера на реализирания дефицит.
ОТ ЕДНА СТРАНА:
1. НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНАТА ОТ НЕГО ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА СЪС СИЛЕН СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР. ОТ ДРУГА СТРАНА:
2. НА ЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ДА ПРЕУСТАНОВИ ДЕНЙСТТА СИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ РАБОТИ НА ЗАГУБА /БЕЗ НИКАКВА ИКОНОМИЧЕСКА ЛОГИКА/ Чл.4, ал.2, т.14 от Закона за енергетиката - даващ право за предоставяне на целева финансова помощ бе в сила до 31 декември 2005г., т.е. държавните органи съзнателно изчакваха изтичането на този срок.
В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЕДИНСТВЕНО ДКЕВР СЕ САМОСЕЗИРА И С РЕШЕНИЕ No Ц-24/19.12.2005Г. ОПРЕДЕЛИ ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ САМО ЗА ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 Г. 111,37 ЛВ/МВЧ - ЦЕНА АБСОЛЮТНО НЕПОСИЛНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДПОЛАГАЩА МАКСИМАЛНО НАРАСТВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМОСТТА. ВЪПРЕКИ НЕЗААНГАЖИРАНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА, ДРУЖЕСТВОТО ВОДИ ПРЕГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТАВКИТЕ НА МАЗУТ ДО КРАЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН.
В допълнение по електронните медии се разпространи изказване на управителя на МБАЛ - Казанлък ЕООД - д-р Христов с възмущение за прекратеното топлоснабдяване, а в същото време се премълчава факта, че болницата има натрупано старо задължение към "Топлофикация" над 100 000 лв., като в същото време дружеството е топлоснабдявало на добра воля здравното заведение при дадена ни нормативна възможност да се прекрати топлоподаването".
     Вестник Старозагорски новини, 04.01.2006


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.003331 .