Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Финансова помощ в рамките на Фонда за подкрепа на НПО на обща стойност 1 858 000 евро

Финансова помощ в рамките на Фонда за подкрепа на НПО на обща стойност 1 858 000 евро

сряда, 23 юли 2008 / Прочетено 3396 пъти
На 21 юли 2008 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление и Фондация "ЕкоОбщност" обявиха първа покана за набиране на проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на НПО в България, който е част от изпълнението на ФМ на ЕИП.


Посредством ФМ на ЕИП трите страни членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предоставят на България финансова помощ в рамките на Фонда за подкрепа на НПО на обща стойност 1 858 000 евро. Програмата ще се изпълнява в периода 2008 – 2010 г.

Общата сума по настоящата покана за набиране на проектни предложения е 1 021 900 евро.

Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя за проекти в следните приоритетни области:

Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие

Индикативният бюджет за тази приоритетна област по първата покана за набиране на проектопредложения възлиза на 408 760 евро.

Обобщени тематични направления:

 • Опазване на биоразнообразието; възстановяване, управление и защита на местообитания;
 • Популяризиране на практики за устойчива енергия (ефективност), транспорт и др. (без стопанска дейност);
 • Промотиране на агроекологични, животновъдни и рибовъдни практики (без стопанска дейност);
 • Подобряване капацитета на екологични НПО и участието им в комитети за наблюдение, опериращи с фондове на ЕС (вкл. мониторинг на дейността им).

Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни и грижи и грижи за децата

Индикативният бюджет за тази приоритетна област по първата покана за набиране на проектопредложения възлиза на 357 665 евро.

Обобщени тематични направления:

 • Подобряване на услугите за социално включване на уязвими групи;
 • Засилване влиянието на социалноопределящите фактори за здравословен и активен начин на живот;
 • Популяризиране на добри практики за равен достъп до качествени социални услуги;
 • Развитие на капацитета на доброволчески неправителствени организации и такива, лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето.

Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права

Индикативният бюджет за тази приоритетна област по първата покана за набиране на проектопредложения възлиза на 255 475 евро.

Обобщени тематични направления:

 • Насърчаване на гражданското участие и мониторинг върху прилагането на принципите на добро управление;
 • Защита и насърчаване спазването на човешките права и свободи;
 • Разработване и популяризиране на комплексни мерки за социално включване на жертви на нарушени човешки права и превенция на трафика на жени и деца;
 • Подкрепа за развитие на доброволчески дейности в областта на защита на човешките права и превенция трафика на жени и деца.

С проекти могат да кандидатстват:

 • Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
 • Български червен кръст

Максималната продължителност на проектите по тази покана може да бъде 18 месеца.

Подкрепата на Фонда на проект ще е в размер на минимум 10 000 евро и максимум 100 000 евро. Задължително е съфинансиране от страна на кандидата в размер на минимум 10% и максимум 50% от общите допустими разходи по проекта.

Краен срок за получаване на проектопредложенията:

17.00 ч. на 15 октомври 2008 г.

Пълния пакет документи за кандидатстване и допълнителна информация ще намерите на www.ngofund.flgr.bg и www.flgr.bg.

Източник: Фонд за подкрепа на НПО - България


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005836 .