Основната лихва на БНБ отново порасна

петък, 11 юли 2008 / Прочетено 4381 пъти
От 01.07.2008 г. основният лихвен процент (ОЛП) обявен от БНБ е 5.06%. Нарастването му през месец юли спрямо месец юни т.г. е с 0.1 процентни пункта. За първото шестмесечие на 2008 г. ОЛП е нараснало от 4.68% до 5.06% или с 0.38% в сравнение с първото шестмесечие на 2007 г. - 0.41%, а спрямо същия период на 2006 г. – с 0.35%. 

     Факторите

     Ясно е, че ОЛП се формира на пазарен принцип, но съществуват и други предпоставки, които налагат неговата корекция. Те също са пазарни, икономически, но проявлението им не е така директно. Такъв фактор е например основната лихва на Европейската централна банка (ЕЦБ). Защо тя е фактор? Българската страна е поела ангажименти да приведе показателите на икономиката ни до средните за ЕС. Това включва редица макро- и микроикономически показатели, в т.ч. овладяване на инфлацията, като един от лостовете е именно коригиране на ОЛП съобразно конюнктурата. От такава гледна точка ОЛП на БНБ не може да не се повлиява и от ОЛП на ЕЦБ.
     Наблюдавайки движението на основния лихвен процент, обявен от ЕЦБ от 03.2006 г. до момента се вижда същата възходяща тенденция, както при обявения от БНБ ОЛП:
     Точно преди година ОЛП на БНБ се изравни с доскорошната стойност на основната лихва на ЕЦБ (от 09.07.2008 г. вече е 4.25%). От тогава насам, нашата основна лихва расте. Преди достигането на нивото от 4% това се считаше за нормално и изравняването й с европейската лихва беше очаквано. Така може да се заключи, че ОЛП на БНБ се намира във връзка с ОЛП на ЕЦБ, като от началото на 2006 г. до сега показателят е нараснал над 2 пъти, а ОЛП на ЕЦБ почти двойно. 

     Инфлация и ОЛП

     Инфлацията е един от важните фактори за покачването на основните лихви на централните банки. Данните за инфлацията в Еврозоната показват, че тя се е покачила от 3.3% през 04.2008 г. до 3.6% през 05.2008 г. (за сравнение – 05.2007 г. – 1.9%) и 4% през 06.2008 г. (изт.: Eurostat), което се дължи на повишаване цените на храните и петрола. За сравнение инфлацията в България към 03.2008 г. е 3.34%, 04.2008 г. – 4.27%, и към 05.2008 г. – 4.79% (изт.: БНБ; изчисления на МОИТЕ ПАРИ).
     Предвид целта на ЕЦБ да задържи инфлацията на ниво 2% и очакваното продължение на тенденцията за нарастване цените на храните и петрола, нормално е да се очаква прогресивно нарастване на ОЛП на ЕЦБ през 2008 г. Това от своя страна ще рефлектира и върху ОЛП на БНБ, вземайки под внимание и прогнозите за очаквана инфлация в България в края на 2008 г. от 7 - 8%.

     Нови предизвикателства

     Пред страната ни има нови предизвикателства. Едно от тях е да се овладее инфлационният натиск, без прекомерно да се повишава основната лихва. Друго е да се избегнат негативите от финансовата криза, в резултат, на която свободният паричен ресурс поскъпна на междубанковия пазар. Със сигурност няма да е лесно това да се постигне с пазарни и административни мерки.

     ОЛП, като фактор за промяна на лихвите по заеми

     Изменението и тенденциите на промяна в ОЛП са от важно значение т.к. ОЛП е сред показателите, които служат, като ориентир за банките кога да променят своите лихви по левови кредити. Хубаво е всеки, който има такъв кредит да провери в своя договор кога и дали ОЛП е показател, който служи за основание за промяна на лихвата.
     Освен това, макар и рядко вече, ОЛП е основен компонент при формирането на цената на някои левови кредити. Независимо от това ще отчетем и този факт. При договорите за кредит с плаваща лихва (ОЛП + надбавка), при промяна на ОЛП се променя и месечната погасителна вноска по кредита следователно и общата изплатена сума след изтичане срока на кредита. Препоръчва се клиентите, чиито договори са с плаваща лихва, да следят редовно стойността на ОЛП, т.к. въпреки практиката банките да уведомяват своите клиенти относно настъпилите промени в лихвените проценти, съответно и в месечните погасителни вноски, понякога информацията пристига със закъснение и е възможно възникването на просрочие по кредита, което не е желателно.
     Ако нещо може да се препоръча в заключение, то е: В интерес на всеки заемател е да следи движението на основните индикатори на пазара, за да може да реагира в точния момент по правилния начин.
 
Женя Петрова
Анализатор потребителски финанси
„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител

Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.008859 .