Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Покана за набиране на проекти по програма ФАР "Повишаване на конкурентоспособността"

Покана за набиране на проекти по програма ФАР "Повишаване на конкурентоспособността"

вторник, 10 юни 2008 / Прочетено 3873 пъти
Министерството на икономиката и енергетиката, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз,  набира проектни предложения за финансиране на малки и средни предприятия от производствения сектор в България по проект BG 2006/018-164.05.01 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия (Фаза 3).

 

Финансови условия: Допустимата безвъзмездна помощ в размер до 65% при максимална стойност 50 000 евро.  

Какво се финансира? 

Комбинация от следните елементи:

Консултантски услуги, Инвестиционна подкрепа и Обучение, където Консултантската услуга е задължителна.  „Консултантски услуги”:
 • Развитие и сертифициране на Системи за здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS)/ ISO 18000
 • Развитие на Системи за управление на качеството (СУК)
 • Системи за управление на околната среда (Environment management systems)
 • Въвеждане на добри производствени практики (ДПП) в предприятията
 • Постигане на продуктово съответствие - СЕ маркировки и подобни стандарти за безопасност на продуктите
 • Развитие и изпълнение на стратегии за бизнес развитие в следните области: Бизнес планиране, Маркетинг, Иновации, Производствен процес, Финанси
 „Инвестиционна подкрепа”:
 • Закупуване на машини/съоръжения (дълготрайни материални активи)
 • Придобиване на права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или непатентовани технически познания (дълготрайни нематериални активи);
 • Закупуване на компютърни приложения за управление на бизнеса и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти;
 • Закупуване на компютърно оборудване, необходимо за работа с компютърни приложения, посочени по-горе;
 • Закупуване на оборудване/машини, необходими за изпитване на продукти (нови или вече произвеждани), включително професионално техническо оборудване за лаборатории, измерващи и изпитателни уреди и съоръжения, свързани с контрол на качеството на продукта.

 „Професионално обучение”  - Предоставяне на професионално обучение на служители на предприятието: професионалното обучение трябва да бъде свързано с дейностите по елементите, предоставящи консултантски услуги и инвестиционна подкрепа;

 

Кой може да кандидатства? (основни изисквания, не изчерпателно)

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани преди 01.01.2006 г. по Търговския закон или Закона за кооперациите, и

Микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия,

да имат годишен оборот (приходи от продажби) за 2007 г., превишаващ 100 000 лева, 

да имат седалище в България, 

да развиват основната си икономическа дейност в производствения сектор на българската икономика – Сектор Д (Преработваща промишленост) и по-конкретно да имат код от 15 до 37 от Националната класификация на икономическите дейности – НКИД 2003;  

Плащания: 80% аванс от одобрената безвъзмездна помощ и окончателно плащане.


Електронната версия на Насоките за кандидатстване и пълния набор от документи могат да бъдат изтеглени от следните интернет страници: www. iaphare.org  и www.sme.government.bg.

Крайният срок за подаване на предложения е 6 август 2008 г., 16.00 часа, местно време.

Информационни дни във връзка с настоящата обява за набиране на проектни предложения ще бъдат проведени в шестте планови региона.

 

За повече информация, консултации и съдействие за подготовка на проекти: ТПП - Стара Загора, тел. 042 626297, 626033, e-mail: office@chambersz.com


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005614 .