Новини до 3 септември 2009 г.

Програма COST

вторник, 20 май 2008 / Прочетено 3914 пъти

Информация за ПРОГРАМА COST 

 

ОТКРИТА ПОКАНА
Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST)
(2008/C 96/09)


Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми. Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания НЕ финансира самите научни изследвания, а подкрепя дейности за работа в мрежа, като срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви. Понастоящем се подпомагат повече от 200 научни мрежи (дейности).
Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания насърчава предложенията за дейности, които допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа. Особено добре се посрещат предложения, които играят ролята на предшественик за развитието на други европейски програми и/или са представени от изследователи в началото на тяхната кариера. Развитието на засилени връзки между европейските Изследователи е от решаващо значение за изграждането на Европейското научноизследователско пространство (ERA). Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания насърчава създаването на нови, новаторски, интердисциплинарни и широкооб-хватни научноизследователски мрежи в Европа. Дейностите, включени в това сътрудничество, се осъществяват от Научноизследователски екипи с цел да се заздравят основите за достигане на високи научни постижения в Европа.
Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания е организирано в девет широки области (биомедицина и молекулярни бионауки; химия, молекулярни науки и технологии; наука за системата на Земята и управление на околната среда; храни и земеделие; гори и продукти и услуги, свързани с тях; хора, общество, култура и здраве; информационни и комуникационни технологии; материали, физични и нано-науки; транспорт и урбанистика).
Описания на обхвата на всяка област са изложени на Интернет страницата www.cost.esf.org.
Авторите на предложения се приканват да посочат областта, към която спада тяхното предложение. Особено добре се посрещат обаче и интердисциплинарни предложения, които не се вписват само в една единствена област и които ще бъдат предмет на отделна оценка.

Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания.

Финансовата подкрепа, която може да се очаква, е от порядъка на 100 000 EUR годишно, обикновено за период от 4 години.

Предложенията ще се оценяват на два етапа. Предварителните предложения (максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по електронен път чрез стандартния образец на Интернет страницата www.cost.esf.org/opencall следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него ефект. Предложения, които не отговарят на критериите за подбор на Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (напр. тези, в които се съдържа искане за финансиране на научни изследвания), няма да бъдат разглеждани. Подлежащите на разглеждане предложения ще се оценяват от комитетите за съответната област въз основа на критериите, публикувани на Интернет страницата www.cost.esf.org.
Авторите на избраните предварителни предложения ще бъдат Поканени да представят пълни предложения. Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка, публикувани на Интернет страницата www.cost.esf.org/opencall. Решението се взема обикновено в срок до шест месеца от датата на подаване на предложенията, като се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.

Предвижда се следващият срок за подаване на предложения да бъде 27 март 2009 г.

За авторите на предложения, които биха искали да се свържат със своя национален координатор за Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (CNC) за информация и напътствия — виж Интернет страницата www.cost.esf.org/cnc.

Предложенията трябва да бъдат подадени по електронен път чрез Интернет страницата на бюрото на Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания. Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания получава финансова подкрепа за координационната си дейност от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания осигурява научния секретариат за областите и дейностите на това сътрудничество, и се ръководи от Европейската научна фондация (ESF), която играе ролята на негова изпълнителна агенция.

 

Интернет страница на програма COST (bg)


Икономически портал на регион Стара Загора
 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005941 .