Интернет банкиране за фирми

понеделник, 12 май 2008 / Прочетено 5527 пъти
Електронното банкиране обхваща банкови услуги и операции, обслужвани и реализирани чрез електронни канали за регистриране и банкиране. Електронните канали, които се определят от достъпа на клиента са: PC банкиране, телефонно банкиране, интернет банкиране и мобилно (GSM) банкиране.

За осъществяване на електронно банкиране от юридичеси лица се използват програмно- технически средства, които се инсталират в офиса на клиента. Издават се серификати, които дават идентификация, удостоверяват достоверността и автентичността на преводите по електронен път. Използват се различни информационни системи за регистрация, обработка и мониторинг на електронните транзакции, инсталирани в банката.

Услугата "Електронно бизнес банкиране" осигурява непрекъснат достъп до сметките по електронен път, както и дистанционно извършване на множество операции. Онлайн банкирането представлява отворен към потребителя уеб интерфейс, чрез който той може да получава специфична за нуждите му информация и да управлява ефективно парите си. Предоставеният софтуер е надежден, лесен и удобен за инсталиране, използване и поддръжка.Услугата осигурява получаване на оперативна и справочна информация, както и възможност за управление на сметките по зададени от титуляра нива на достъп до информация.
Всеки потребител има възможност в удобно за него време да прави платежни нареждания и незабавно инкасо в лева, както и валутни преводи. Софтуерът предлага on-line форми, които потребителят попълва без това да му отнема излишно време.
Извършва се оторизация (електронен подпис, парола) на всяко съобщение от управител на фирма или от изрично упълномощен от него човек. След осъществяване на връзка по телефона чрез модем, цялата информация се приема от банката и тя изпълнява подадените нареждания. Преди започване на работния ден обслужващата банката обобщава информацията за направените транзакции и потребителят вижда салдата по всички свои сметки.
Юридическите лица, както и физическите, могат да ползват както активно, така и пасивно банкиране.  При активното банкиране управителят на една компания може да управлява сметките си дистанционно, през Интернет. При избран пакет услуги от тип “Активно банкиране” може да се прави трансфер на средства по сметки на клиента в една и съща валута; да се регистрират бенефициенти (трети лица); да се нареждат преводи в полза на един бенефициент (трето лице), както и масови преводи. Услугата позволява на корпоративни клиенти дори валидиране на преводите.

Банките използват две тясно свързани и допълващи се системи за електронно банкиране:
  • TeleBANK - интегрирана корпоративна система за цялостни електронни разплащания, достъпна през dial-up връзка към банката или през Интернет. Тя осигурява на клиентите надежден начин за дистанционно ползване на цялата гама от банкови продукти и услуги.
  • PhoneBANK- система за електронно банкиране, достъпна през пълната гама от директни канали за web и wap (dial-up към банката или Интернет), voice, fax, e-mail, sms. Тя осигурява възможност за дистанционно и мобилно ползване на банкова информация и други услуги при гарантирана сигурност.
Посредством системата "Телебанк" обслужващата банката приема заявените от клиента операции.    Нарежданията през деня се изпълняват в рамките на същия ден, ако са получени преди 15.30 часа и при наличие на разполагаеми авоари по сметките на клиента. Системата прави проверка за валидността на датите, като за валидни се приемат датата и часът на постъпването на операциите в банката, като обработката им става по реда на тяхното постъпване. Справочната информация е достъпна непрекъснато.
СИБанк предлага услугата “Отдалечено банкиране”, с която може да се инициират платежни документи към банката, да се изпращат писма в свободен текст или попълнени формуляри в електронен вид до банката; да се изплащат заплати на служители и да се извършват групови платежни операции; да се получава информация за състоянието на сметки и за извършени банкови транзакции. Инсталирането на програмния продукт се извършва от специалисти на банката в двудневен срок от подписването на договор за услугата. Идентификацията на потребителите се извършва с помощта на система от уникални ключ и парола.

Системата за електронно банкиране Multicash на HVB Bank Biochim, предназначена за корпоративни клиенти, е особено подходяща като организационно решение за работа с голям брой контрагенти, както и клонове, представителства или други подчинени икономически структури. Посредством персонален компютър могат да се правят платежни нареждания в лева и валута, както и искания за незабавно инкасо в лева и други. Всички операции могат да се заявят 24 часа в денонощието.

Със системата „Интернет банкиране” на Търговска банка Алианц България могат да се нареждат преводи за страната и чужбина днес, а да се плаща на посочена от клиента дата. Клиентите могат да търгуват с чуждестранна валута и ценни книжа и да следят котировките на банката.

За допълнителна сигурност на интернет банкирането, платежните нареждания в ПроКредит Банк са защитени с ТАН код - уникален, еднократно валиден код, използван за подписване на документи.

Societe Generale Експресбанк предлага 24-часова система за банкиране през Интернет с 50% намаление от стандартните такси при преводи срещу минимална годишна такса. Преводите са с ниски такси, уверяват от банката, както и с възможност историята на всички плащания да бъде съхранявана и на компютъра на клиента.

Булбанк използва две системи за електронно банкиране: TeleBANK и PhoneBANK.

Инвестбанк предлага и дистанционно банкиране с месечна такса за активно банкиране 10 лв. и само за достъп до справки (пасивно банкиране)- 5 лв.

ОББ предлага интернет банкране през електронен банков клон U-HomeLine. Освен компютър и интернет връзка клиентът трябва да разполага и с клиентски сертификат, издаден от ОББ, който се инсталира във Интернет браузъра.
Няма месечни такси за ползване, операциите, наредени чрез електронно банкиране, се тарифират като стандартни преводи.

ПроКредит банк предлага ProB@nking - система за интернет банкиране, която позволява достъп до сметките на клиентите от всеки компютър 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Системата допуска определяне на достъпа на служителите на фирми до получаваната информация и извършваните транзакции в съответствие с длъжността им.

Клиентите на Първа инвестиционна банка - Виртуален банков клон плащат месечна такса за водене на сметки на корпоративни клиенти – 5 лева. Таксите за превод са по-ниски от стандартните – 0.30 лв. за вътрешнобанков превод (в т.ч. във валута) – и 0.80 лв. за междубанков превод в лева.

Райфайзен ОНЛАЙН е разработена на базата на съвременните технологии за защита на информацията. Активните операции (нареждания) се подписват с електронен сертификат. Месечното обслужване и издаване на електронен сертификат са без такса.

Интернет банкирането на Централна кооперативна банка се осъществява чрез криптирана връзка и изисква електронен подпис. Поддръжката на системата Интернет банкиране е без такса. WEB пакетът на ЦКБ включва много повече продукти и услуги от стандартното Интернет банкиране. Можете да си поръчате кредитна или дебитна карта, да кандидатствате за кредит, да управлявате параметрите по своята карта, а също и да се абонирате за различни услуги като SMS известие и SMS Детектив.

Юробанк И Еф Джи - България (Пощенска банка) също предлага е-банкиране за корпоративни клиенти. Сигурността се гарантира, чрез криптиране на връзката /SSL/ между клиента и системата посредством сертификат на името Пощенска Банка, издаден от Verisign, който удостоверява истинноста на системата. Няма такса за регистрация и поддръжка, нито такса за вътрешнобанковите преводи в лева и валута.

Управителят на една компания може да избере и пакет услуги от тип “Пасивно банкиране”. Тогава ще има достъп до информация за салдо по разплащателни, спестовни, депозитни и други сметки, посочени от клиента; информация за движения по сметки – информация за всички осчетоводени в банката операции, в това число събрани такси, комисионни и др. С тази услуга ще може да прави преглед на операциите по регистрирани сметки; да извежда справки и архивира движенията по сметките в удобен файлов формат (.xls, .csv и .txt); 

Частен случай на онлайн-банкирането е виртуалният клон.
Той представлява по-висока степен на интеграция на информационни и комуникационни технологии в банковата дейност. За разлика от електронното банкиране виртуалният клон на практика е информационна система, чрез която клиентите могат да осъществяват и онези действия, които са допустими само с лично присъствие във физически офис. Той дава възможност и за цялостно извършване на една или повече сделки по електронен път..

За разлика от онлайн магазините, при електронното банкиране, една парола не осигурява достатъчно спокойствие нито за клиента, нито за банката. Затова сайтовете за онлайн банкиране обикновено ползват подсигурения протокол HTTPS, който криптира целия трафик. Ако обаче клиентският компютър не е добре защитен, това не е достатъчно за предпазване от кражби. Хакерите се добират до паролата чрез програми, наречени key loggers (кий логъри). Съществуват и физически устройства със същите функции, които често се използват за „разбиване” (или дори отгатване) на недобре подбрани пароли, както и кражба на такива, ако са били записани някъде.
В България за допълнителна сигурност се практикува използването на достъпа до онлайн услугите само чрез един фиксиран компютър, както и чрез ТАН- транзакционен авторизационен номер. Той представлява еднократно използваем шестцифрен код, който се използва от потребителите за подписване на нарежданията към банката и дава допълнителна сигурност за защита на парите и информацията.
      Източник: www.bgwebcredit.com


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.007069 .