Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow Осигурителни вноски и здравни осигуровки върху обезщетенията по Кодекса на труда

Осигурителни вноски и здравни осигуровки върху обезщетенията по Кодекса на труда

събота, 01 декември 2007 / Прочетено 27706 пъти
Осигурителни вноски и здравни осигуровки върху обезщетенията по Кодекса на труда

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ ВЪРХУ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Разпоредба по КТ

Съдържание на разпоредбата

Осигурителни вноски по реда на КСО

Здравни остигуровки по реда на ЗЗО

чл. 177 - възнаграждение

Oбезщетение за платен годишен отпуск

Дължат се осигурителни вноски

Дължат се здравни осигуровки

чл. 200

Oбезщетения за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, инвалидност или смърт на работника или служителя

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 213

Oбезщетение за незаконно недопускане на работа

Дължат осигурителни вноски по реда на КСО в размера за фонд "Пенсии" и ДЗПО, независимо, че са посочени като освободени от вноски в чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението .... Основанието за тези вноски е чл. 9, ал. 3, тт. 1 и 2 и ал. 5 КСО. - изцяло за сметка на осигурителя

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 214

Oбезщетение за незаконно временно отстраняване от работа

Дължат осигурителни вноски по реда на КСО в размера за фонд "Пенсии" и ДЗПО, независимо, че са посочени като освободени от вноски в чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението .... Основанието за тези вноски е чл. 9, ал. 3, тт. 1 и 2 и ал. 5 КСО. - изцяло за сметка на осигурителя

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 215

Kомандировъчни пари

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2

Oбезщетение за пътните разноски и разноските по пренасянето на покъщнинатa

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 216, ал. 1, т. 3

Oбезщетение за дните на пътуването и за още 2 дни, заплащани при преместване на работа в друго населено място

дължат се здравни осигуровки

дължат се осигурителни вноски

чл. 216, ал. 2

Oбезщетение на работник или служител, трудовото правоотношение с когото е прекратено не по негова вина или не по негово заявление с предизвестие - работодателят заплаща пътните разноски и разноските по пренасянето на покъщнината му за неговото и на семейството му завръщане в постоянното им местоживеене

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 216, ал. 3

Oбезщетение при преместване на работа в друго населено място на работник или служител, преместен на постоянна работа там не по негова молба

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 217, ал. 1

Oбезщетение при трудоустрояване на работник или служител с намалена работоспособност

Дължат се осигурителни вноски - чл. 9, ал. 3, т. 4 и ал. 5 КСО - Фонд Пенсии и ДЗПО - изцяло за сметка на осигурителя

Дължат се здравни осигуровки

чл. 218, ал. 1

Oбезщетение при неявяване на работа поради природни или обществени бедствия

Дължат се осигурителни вноски - изцяло за сметка на осигурителя

Дължат се здравни осигуровки

чл. 218, ал. 2

Oбезщетение при участие в спасителните работи при природни или обществени бедствия

Дължат се осигурителни вноски - изцяло за сметка на осигурителя

Дължат се здравни осигуровки

чл. 219

Oбезщетение поради правомерен отказ за изпълняване на работата или преустановяването й

Дължат се осигурителни вноски - изцяло за сметка на осигурителя

Дължат се здравни осигуровки

чл. 220

Oбезщетение за неспазено предизвестие

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 221

Oбезщетение за прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 222, ал. 1

Oбезщетение при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни

Дължат се осигурителни вноски - фонд "Пенсии" и ДЗПО. - По съотношението - Работодател-работник

Не се дължат се здравни осигуровки

чл. 222, ал. 2

Oбезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 222, ал. 3

Oбезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 224

Oбезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 225

Oбезщетение за незаконно уволнение или недопускане на работа на възстановен работник или служител

Дължат осигурителни вноски по реда на КСО в размера за фонд "Пенсии" и ДЗПО, независимо, че са посочени като освободени от вноски в чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението .... Основанието за тези вноски е чл. 9, ал. 3, тт. 1 и 2 и ал. 5 КСО.

Осигурителят дължи осигурителните вноски за целия период от уволнението до възстановяването на работа от съда (чл. 9, ал. 3, т. 2 КСО), а не само за 6-те месеца (самото обезщетение). - изцяло за сметка на осигурителя

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 226, ал. 3

Oбезщетение за други вреди, причинени на работника, свързани с неиздаване или несвоевременно издаване на необходими документи, както и на документи с невярно съдържание

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

чл. 331

Oбезщетение за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Източник: Преслав Недев Биз


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006383 .